OFE - podsumowanie 10 lat

 

Z informacji Ministerstwa Pracy i Polityki Spoecznej wynika, e gdyby skadki, ktre trafiy na rachunek ubezpieczonego w OFE, byy gromadzone w ZUS, to redni stan konta takiej osoby byby wyszy o prawie 550 z.

Na koniec maja 2010 r. kwota skadek wpaconych przez jednego ubezpieczonego wyniosa rednio 22 tys. 839 z 63 gr. Natomiast redni kapita na rachunku w OFE wnis 32 tys. 55 z 92 gr, czyli 40,4 proc. wicej ni kwota wpaconych do tego czasu skadek. Gdyby ta skadka bya w ZUS, stan konta wynisby 32 tys. 604 z 6 gr, czyli 42,8 proc. wicej ni kwota wpaconych do tego czasu skadek - podao ministerstwo.

Najwicej na swoich kontach mieli na koniec maja 2010 r. klienci: OFE Polsat (rednio 32 tys. 799 z), Aviva OFE Aviva BZ WBK (31 tys. 787 z), Generali OFE (32 tys. 634 z). Najmniej mieli klienci: AEGON OFE (30 tys. 915 z), PKO BP Bankowy OFE (31 tys. 67 z), AXA OFE (32 tys. 76 z).

W najlepszym funduszu emerytalnym zgromadzony kapita by o 643 z 13 gr. wikszy od przecitnego (...), rnica midzy najlepszym i najgorszym funduszem wyniosa 1 tys. 883 z 96 gr - czytamy w informacji MPiPS.

Resort poda te wielkoci rednich stp zwrotu w OFE (jest to wskanik zmiany wartoci jednostki funduszu, obliczany w procentach, najczciej w skali roku - PAP). Powoa si na komunikat Komisji Nadzoru Finansowego z 8 kwietnia 2010 r., z ktrego wynika, e za okres od 30 marca 2007 r. do 31 marca 2010 r. stopa ta wyniosa 2,901 proc.

Minimalna wymagana stopa zwrotu za ten czas wyniosa natomiast 1,099 proc. Najwysza stopa zwrotu bya w Generali OFE 4,82 proc. - W tym samym czasie wskanik wzrostu cen i usug konsumpcyjnych wynis 11,375 proc. Oznacza to, e po raz kolejny OFE nie pokonay inflacji - napisao ministerstwo pracy.

Kolejny punkt informacji dotyczy opat pobieranych przez OFE od ubezpieczonych. Do 31 grudnia 2009 r. opaty te nie mogy wynosi wicej ni 7 proc. kwoty wpaconych skadek, a od 1 stycznia 2010 r. - wicej ni 3,5 proc. Jak poda resort, wszystkie fundusze pobieray maksymalne stawki. Wyjtkiem by OFE Allianz Polska, w ktrym opaty po 1 stycznia 2010 r. wynosiy 3,45 proc.

Analiza kwot zebranych przez Polakw zostaa sporzdzona przez resort pracy za okres od 1 lipca 1999 do 31 maja 2010 r. i uwzgldnia waloryzacj kont w ZUS przeprowadzon 1 czerwca 2010 r. W analizie przyjto, e ubezpieczony otrzymywa przez cay czas 100 proc. przecitnego wynagrodzenia (w I kwartale 2010 r. jest to 3316 z 38 groszy brutto) i jest czonkiem OFE z obowizku (urodzeni po 1968 r.) lub z wyboru (urodzeni w latach 1948-1968).

Jak podkreli resort pracy, analiza dotyczca rozliczenia skadek emerytalnych wpacanych do ZUS i OFE wykonywana jest cyklicznie. - Wyniki maj charakter informacyjnym, sucy pokazaniu efektywnoci OFE w porwnaniu do wysokoci rodkw gromadzonych na kontach w ZUS - wyjani resort. Doda, e mog one suy take jako przesanka do oceny susznoci wyboru funduszu lub podjcia decyzji o ewentualnej jego zmianie.

Podobne artykuy