Informujemy, że w związku z wejściem w życie RODO zmodyfikowaliśmy naszą politykę prywatności ×

Formy zabezpieczenia kredytu

Fot.

Przy udzielaniu kredytów banki na różny sposób chronią się przed potencjalnymi stratami z tytułu niewypłacalności kredytobiorców. Rodzaj zabezpieczeń, wymaganych w określonych sytuacjach, jest zależny od charakteru kredytobiorcy (klient indywidualny lub przedsiębiorca) oraz kwoty i przeznaczenia kredytu.

Najczęściej wykorzystywane formy zabezpieczeń kredytu konsumenckiego, to zabezpieczenia osobiste, takie jak weksle i poręczenia. Przy niektórych kredytach stosuje się także zabezpieczenia rzeczowe oraz różne rodzaje ubezpieczeń.

Zabezpieczenie kredytu na mieszkanie - hipoteka

Podstawową formą zabezpieczenia kredytu mieszkaniowego jest hipoteka. Hipoteka to zapis w księdze wieczystej nieruchomości, upoważniający bank do zaspokojenia z nieruchomości swojej należności względem dłużnika. Jeżeli kredytobiorca przestanie spłacać kredyt zabezpieczony hipoteką, bank ma prawo do środków (do wysokości hipoteki), uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości przez komornika. Bank ma także prawo do zaspokojenia swoich roszczeń z nieruchomości przed innymi wierzycielami kredytobiorcy.

Stosowanym często środkiem, dodatkowo zabezpieczającym kredyt hipoteczny przez określony czas, jest weksel in blanco. Weksel to dokument, który bezwzględnie zobowiązuje swojego wystawcę do zapłaty wskazanej osobie określonej sumy pieniędzy w konkretnym miejscu i czasie. W przypadku weksla in blanco miejsce i czas spłaty nie są określone przy jego podpisywaniu - zostaną uzupełnione na podstawie deklaracji wekslowej w wypadku, gdy przestaniemy realizować zobowiązania, wynikające z umowy kredytowej.

Przy kredycie mieszkaniowym, wymagane są zwykle również przynajmniej 2 rodzaje ubezpieczeń: ubezpieczenie pomostowe (zabezpieczające interesy banku w okresie między zawarciem umowy kredytowej, a uprawomocnieniem się wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości) oraz ubezpieczenie nieruchomości obciążonej hipoteką. W przypadku ubezpieczenia nieruchomości, jak również przy niektórych ubezpieczeniach na życie, wykonuje się cesję praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz banku. Oznacza to, że jeżeli na przykład ubezpieczona nieruchomość spłonie, odszkodowanie, zamiast do właściciela nieruchomości, trafi do banku, na poczet spłaty kredytu.

Kredyt na samochód - zabezpieczeniem jest pojazd

W przypadku kredytu samochodowego, zastosowanie mają zabezpieczenia rzeczowe - przewłaszczenie na zabezpieczenie oraz zastaw rejestrowy. Przewłaszczenie polega na przeniesieniu praw własności ruchomości na rzecz wierzyciela. W praktyce oznacza to, że chociaż zachowamy prawo do użytkowania zakupionego na kredyt pojazdu, do momentu spłaty ostatniej raty kredytu właścicielem samochodu będzie bank. W przypadku, gdy przestaniemy spłacać kredyt, bank nie musi uciekać się do postępowania egzekucyjnego - jako właściciel ma prawo po prostu zażądać od nas zwrotu samochodu. Wybierając zastaw rejestrowy zamiast przewłaszczenia, pozostajemy właścicielem pojazdu, który zostaje wpisany do księgi zastawów. Jeżeli przestaniemy spłacać kredyt, bank (chyba, że umowa postanawia inaczej) będzie zmuszony dochodzić swoich roszczeń za pośrednictwem komornika.

Inne zabezpieczenia kredytów konsumenckich

Blokada środków na rachunku lub lokacie, podobnie jak hipoteka czy zastaw, jest formą zabezpieczenia rzeczowego kredytu. Banki stosują go w przypadku niektórych kredytów konsolidacyjnych lub kredytów konsumpcyjnych na dowolny cel. Do momentu spłaty całości zobowiązania nie możemy korzystać z zablokowanych środków. Jeżeli zaprzestaniemy spłaty kredytu - bank będzie miał prawo do zaspokojenia z nich swoich roszczeń. Rolę zabezpieczenia mogą pełnić zarówno środki zdeponowane w banku udzielającym nam kredytu jak środki zdeponowane w innych bankach.

Poręczenie kredytu - kto może zostać żyrantem

Poręczenie polega na zobowiązaniu się innej osoby do spłaty zadłużenia za kredytobiorcę, na wypadek, gdyby kredytobiorca zaprzestał samodzielnego dokonywania wpłat. Taki rodzaj zabezpieczenia może zostać zastosowany w przypadku praktycznie każdego rodzaju kredytu, jako element wzmacniający zdolność kredytową kredytobiorcy.