Informujemy, że w związku z wejściem w życie RODO zmodyfikowaliśmy naszą politykę prywatności ×

Przedawnienie kredytu

Fot. Fot: pexels.com

Zdarzają się sytuacje które powodują, że nasze zobowiązania wobec banków spłacamy z opóźnieniem lub w ogóle nie uiszczamy należności. Gdy zadłużenie urasta do bardzo dużej kwoty, wiele osób zastanawia się, czy kredyt może się przedawnić. Okazuje się, że tak.

Sytuacje losowe mogą spowodować, że kredytobiorca nie będzie w stanie spłacić zobowiązania i banki doskonale zdają sobie z tego sprawę. By jednak zwiększyć prawdopodobieństwo, że wnioskodawca nie będzie uchylał się od opłacania kolejnych rat, banki – jeszcze przed udzieleniem kredytu – dokładnie sprawdzają sytuację materialną potencjalnego kredytobiorcy. W jaki sposób? Oceniając jego zdolność i dotychczasową historię kredytową.

Trzeba pamiętać, że banki to podmioty nastawione na zysk. Co prawda, przedawnienie długu jest możliwe, ale banki, współpracując z prawnikami, doskonale wiedzą, po jakie narzędzia sięgnąć, by do przedawnienia nie doszło. W praktyce zatem przedawnienia ma miejsce bardzo rzadko – z pewnością nie można liczyć, że bank zapomni o należnej mu płatności.


Instytucja przedawnienia została uregulowana w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 117 § 1, wszystkie roszczenia majątkowe – z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie – ulegają przedawnieniom. Jednocześnie, jeżeli przepisy szczególne nie przewidują inaczej, to termin przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata.


Od jakiego momentu należy liczyć bieg przedawnienia? Zawsze od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, czyli w którym wierzyciel może domagać się pieniędzy, np. tytułem raty kredytu. Warto zauważyć, że do umowy pożyczki czy kredytu gotówkowego zawsze jest dołączony harmonogram spłat zobowiązania. Poszczególne raty nie przedawnią się w tym samym terminie, bo każda ma inną datę wymagalności.

Banki, które mają problem z kredytobiorcami, najczęściej wypowiadają im umowę kredytu czy pożyczki. Wówczas wymagalna jest od razu cała kwota, co oznacza, że klient powinien spłacić całość zadłużenia. Warto o tym pamiętać, bo jest to odstępstwo od powyższej zasady.

Kiedy bieg przedawnienia ulega przerwaniu?

Sytuacje prowadzące do tego, że bieg przedawnienia ulega przerwaniu, zostały wymienione w art. 123 § 1 Kodeksu pracy. Zgodnie z informacjami tam zamieszczonymi, bieg przedawnienia zostaje przerwany:

przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczeń;
przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
przez wszczęcie mediacji.

Bank, który wypowiada swojemu klientowi umowę np. pożyczki, najczęściej nie czeka, aż dojdzie do przedawnienia, tylko występuje na drogę sądową. Przeprowadzone postępowanie sądowe kończy się najczęściej wydaniem wierzycielowi tytułu wykonawczego. Wraz ze stosownym wnioskiem, dokument ten pozwala na egzekwowanie należności w drodze przymusu. Egzekucja komornicza polega bowiem na zajęciu przez komornika wskazanych przez bank składników majątkowych dłużnika, np. wynagrodzenia, rachunku bankowego czy ruchomości.

Gdy sprawa trafia do kancelarii komorniczej..

...wówczas dłużnik na przedawnienie nie ma co liczyć. Jeżeli egzekucja okaże się bezskuteczna (komornik nie ustali majątku dłużnika, z którego mogłoby zostać zaspokojone roszczenie) lub częściowo skuteczna (komornik wyegzekwuje tylko część należności), to – po zakończeniu postępowania egzekucyjnego – komornik jest zobowiązany zwrócić wierzycielowi tytuł wraz ze stosowną adnotacją. Po uprawomocnieniu się postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, bank ma aż 10 lat na to, by ponownie spróbować odzyskać należność.

Gdy pracownik banku ponownie skieruje wniosek do kancelarii komorniczej (np. po upływie 5 lat od uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego) i komornik ponownie nie odnajdzie majątku, z którego można byłoby zaspokoić wierzyciela, na tytule pojawi się kolejna adnotacja, która da bankowi prawo do złożenia kolejnego wniosku w ciągu kolejnych 10 lat.

Podobne artykuły