600 złotych na składki ZUS dla przedsiębiorcy

 • 13 Mar 2020
 • 10 min. czytania
 • Komentarze(0)
Ile wynoszą składki ZUS? Kto może opłacać składki w niższej wysokości i pod jakimi warunkami? W których bankach znajdziesz premie za opłacanie składek ZUS z rachunku firmowego? Sprawdziłem to dla Ciebie!
600 złotych na składki ZUS dla przedsiębiorcy

Obecnie w żadnym z banków nie ma promocji, w ramach której przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą może otrzymać 600 zł premii za opłacanie składek ZUS z rachunku firmowego. Nie znaczy to oczywiście, że banki nie premiują takich przedsiębiorców. Sprawdziłem, co teraz oferują im banki.

Premia od banku za opłacanie ZUS – w którym banku?

Promocje polegające na wypłacaniu premii za opłacanie składek ZUS znalazłem w Alior Banku, Banku Millennium, Banku Pekao i Idea Banku.

Na co mogą liczyć klienci firmowi i jakie warunki muszą spełnić?

Alior Bank oferuje klientom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą premię za aktywne korzystanie z iKonta Biznes lub Rachunku 4x4. Przez 12 miesięcy możesz zyskać nawet 1 500 zł (tj. 125 zł miesięcznie). Jedną z aktywności, za którą bank przyznaje premię, jest przelew do ZUS lub US. 30 zł miesięcznie (czyli 360 zł w skali roku) dostaniesz za pierwszy w miesiącu przelew do ZUS na min. 250 zł lub za pierwszy w miesiącu przelew do US (na co najmniej 500 zł). Warunek otrzymania premii jest łatwy do spełnienia – wystarczy, że w miesiącu kalendarzowym wykonasz i rozliczysz co najmniej 4 transakcje bezgotówkowe kartą wydaną do rachunku firmowego. Warunki promocyjne w Alior Banku obowiązują do odwołania.

Podpisując umowę o Konto Przekorzystne Biznes w Banku Pekao SA, możesz otrzymać nawet 600 zł premii. Jej część – 200 zł – będzie wypłacona jednorazowo, jeżeli w ciągu 3 miesięcy następujących po miesiącu, w którym otworzyłeś rachunek:

 • będziesz wykonywał przelewy do ZUS na kwotę min. 100 zł miesięcznie przez 3 kolejne miesiące,
 • wykonasz min. jedną transakcję bezgotówkową na kwotę co najmniej 100 zł kartą debetową Mastercard wydaną do nowo otwartego rachunku,
 • wykonasz jeden przelew, inny niż do ZUS, przez aplikację PeoPay lub stronę mobilną m.pekao24.pl na kwotę min. 100 zł.

Promocja trwa do 31 marca 2020 r.

Jeżeli założysz Konto FIRMA+ w Idea Banku (to nowy rachunek dla firm), to – w ramach promocji „Bonus na ZUS” – przez 6 miesięcy będziesz dostawał zwrot 10% składki ZUS opłaconej z Twojego konta.  Maksymalna premia to 50 zł miesięcznie. Żeby otrzymać nawet 300 zł bonusu wystarczy, że:

 • wyrazisz zgody marketingowe,
 • będziesz posiadał aktywną kartę debetową,
 • będziesz opłacał ZUS ze swojego Konta FIRMA+.

Do promocji możesz przystąpić do 30 maja 2020 r., pod warunkiem, że będziesz jedną z tysiąca osób, które w czasie jej trwania założą Konto FIRMA+.

Ile wynosi składka ZUS?

Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do opłacania ZUS. Składki płacone są co miesiąc, a ich wysokość jest uzależniona od:

 • wielkości minimalnego wynagrodzenia za pracę (od 1 stycznia 2020 r. wynosi ono 2 600 zł)
 • lub prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2020 r. (5 227 zł).

Składki ustalane na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę płacą przedstawiciele grupy I.

Kto zalicza się do grupy I?

Do grupy I zaliczają się osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych przez pierwsze 24 miesiące kalendarzowe od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób, które:
1. prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,
2. wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy, lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące wynosi 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli 780 zł. Łączna kwota miesięcznej składki (uwzględniającej dobrowolne ubezpieczenie chorobowe) wynosi 609,14 zł i składa się z:

 • składki na ubezpieczenie emerytalne – 152,26 zł (19,52%),
 • składki na ubezpieczenie rentowe – 62,40 zł (8%),
 • składki wypadkowej – 13,03 zł (1,67%),
 • składki chorobowej – 19,11 zł (2,45%),
 • składki zdrowotnej – 362,34 zł (9%).

Przedstawiciele II grupy opłacają składki ustalane na podstawie prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Kto zalicza się do grupy II?

Do grupy II zaliczają się:
1. osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na podstawie Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, niewymienione w grupie I,
2. twórcy i artyści,
3. osoby, które prowadzą działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych
4. wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
5. osoby, które prowadzą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty
oraz osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.

Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku przedstawicieli grupy II w 2020 r. jest zadeklarowana kwota, nie niższa niż 3 136,20 zł (tj. 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego). Łączna kwota miesięcznej składki (uwzględniającej dobrowolne ubezpieczenie chorobowe) wynosi 1 431,48 zł i składa się z:

 • składki na ubezpieczenie emerytalne – 612,19 zł (19,52%),
 • składki na ubezpieczenie rentowe – 250,90 zł (8%),
 • składki wypadkowej – 52,37 zł (1,67%),
 • składki chorobowej – 76,84 zł (2,45%),
 • składki na FP i FS – 76,84 zł (2,45%). Składek na FP (Fundusz Pracy) i FS (Fundusz Solidarnościowy) opłacasz, gdy skończyłaś 55 lat (kobiety) albo skończyłeś 60 lat (mężczyźni),
 • składki zdrowotnej – 362,34 zł (9%).

Ulga na start

Jeżeli:

 • podejmujesz działalność gospodarczą po raz pierwszy albo ponownie po co najmniej 60 miesiącach kalendarzowych od ostatniego jej zawieszenia lub zakończenia,
 • nie wykonujesz dla byłego pracodawcy tego, co robiłeś dla niego jako pracownik w tym lub w poprzednim roku kalendarzowym,

możesz przez 6 miesięcy nie płacić składek na ubezpieczenie społeczne.

To ważne!

Jeśli korzystasz z ulgi na start, nie jesteś objęty ubezpieczeniami społecznymi. Gdy w tym czasie zachorujesz, będziesz opiekować się dzieckiem lub chorym członkiem rodziny albo urodzi Ci się dziecko, nie otrzymasz świadczeń z ubezpieczenia chorobowego:
- zasiłku chorobowego,
- świadczenia rehabilitacyjnego,
- zasiłku macierzyńskiego,
- zasiłku opiekuńczego.

Nie będzie Ci także przysługiwało prawo do świadczeń w razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne), które przysługują z ubezpieczenia
wypadkowego.

Okres, w którym nie będziesz opłacać składek na ubezpieczenie emerytalne, nie będzie również uwzględniony przy ustalaniu wysokości Twojej emerytury.
Czas korzystania z ulgi na start nie zostanie Ci zaliczony do okresu składkowego przy ustalaniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy i jej wysokości.

Mały ZUS Plus

Mały ZUS Plus polega na opłacaniu niższych składek na ubezpieczenie społeczne. W przypadku tego rozwiązania podstawa jest ustalona proporcjonalnie do dochodu, jaki osiągasz z działalności gospodarczej (nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia i nie wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W 2020 r. składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 362,34 zł. Podstawą jej wyliczenia jest kwota 4 026,01 zł). Z małego ZUS Plus możesz korzystać jeżeli spełniasz dwa warunki:

 • prowadzisz działalność́ gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub jesteś́ wspólnikiem spółki cywilnej,
 • Twój przychód z działalności gospodarczej za poprzedni rok nie przekracza 120 tys. zł (próg ten jest proporcjonalnie niższy, jeśli prowadziłeś́ działalność́ gospodarczą przez część́ roku kalendarzowego).

Z małego ZUS Plus możesz skorzystać także, gdy wcześniej korzystałeś z ulgi na start i preferencyjnych składek.

Obniżone składki na ubezpieczenia społeczne możesz opłacać́ maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. Jako miesiąc kalendarzowy przyjmij każdy miesiąc, w którym podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu co najmniej jeden dzień. Jeśli korzystałeś z małego ZUS w 2019 r. lub w styczniu 2020 r., wlicz ten okres zarówno do 36, jak i 60 miesięcy kalendarzowych.

Ile wynosi składka na ubezpieczenie społeczne w małym ZUS Plus? Pokażę to na przykładach.

Pan Tomasz prowadził działalność gospodarczą od 1 stycznia 2019 r. do 31 października 2019 r. (tj. przez 304 dni z 365 dni kalendarzowych). Działalności nie zawieszał. 1 lutego 2020 r. ponownie rozpocznie działalność. Limit, którego nie mogą przekroczyć jego przychody z działalności gospodarczej w 2019 r. aby mógł od 1 lutego skorzystać z „małego ZUS plus”, wynosi 99 945,21 zł.

(120 000 : 365) x 304 = 99 945,21

Pan Jan od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. korzystał z tzw. ulgi na start, ponieważ w 2017 r. prowadził pozarolniczą działalność jako wspólnik spółki jawnej, nie może od 1 lutego 2020 r. opłacać składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Może jednak spełniać warunki do skorzystania z „małego ZUS plus”. Limit dla przychodów z działalności gospodarczej Pana Jana wynosi: 50 301,37 zł.

(120 000 : 365) x 153 = 50 301,37

Pamiętaj!

Liczba dni prowadzenia działalności gospodarczej odpowiada liczbie dni podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności w poprzednim roku. Dlatego nie uwzględniaj w niej liczby dni, w których wprawdzie prowadziłeś działalność gospodarczą, ale podlegałeś ubezpieczeniu w KRUS albo za granicą. Uwzględnij natomiast liczbę dni, w których korzystałeś z tzw. ulgi na start.

Z małego ZUS Plus nie skorzystasz jeżeli:

 • w poprzednim roku prowadziłeś działalność gospodarczą krócej niż 60 dni,
 • w poprzednim roku rozliczałeś się w formie karty podatkowej i korzystałeś ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT (warunki te muszą być spełnione łącznie),
 • w poprzednim roku podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej),
 • spełniasz warunki do opłacania preferencyjnych składek, tj. od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia,
 • wykonujesz dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robiłeś dla niego jako pracownik w roku bieżącym lub poprzednim.

Możesz w każdej chwili zrezygnować z małego ZUS Plus. Za miesiąc, w którym zrezygnujesz z tej ulgi, oraz za pozostałe miesiące do końca roku kalendarzowego będziesz opłacać składki od zadeklarowanej kwoty. Nie może być ona niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

To ważne!

Skorzystanie z małego ZUS Plus będzie miało wpływ na wysokość przysługujących Ci świadczeń z ubezpieczeń społecznych (np. zasiłku chorobowego, opiekuńczego czy macierzyńskiego). Są one obliczane od podstawy, od której opłacasz składki. Jeśli więc chcesz otrzymywać wyższe świadczenia, musisz opłacać wyższe składki.

Ubezpieczenie zdrowotne

Jeśli korzystasz:

 • z ulgi na start,
 • małego ZUS Plus,
 • opłacasz preferencyjne albo standardowe składki,

jesteś obowiązkowo objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. Składkę zdrowotną naliczasz od podanej przez Ciebie kwoty, nie niższej jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw włącznie z wypłatami z zysku w IV kwartale roku poprzedniego. Minimalna składka zdrowotna w 2020 r. wynosi miesięcznie 362,34 zł.

Składkę zdrowotną musisz zawsze opłacać w pełnej wysokości. Nawet wtedy, gdy tylko przez część miesiąca wykonujesz działalność gospodarczą, bo np. pobierałeś zasiłek chorobowy.

Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, emerytalne czy rentowe nie są niskie. To fakt niepodlegający dyskusji. Jesteś zobowiązany do ich opłacania, nawet jeżeli prowadzona przez Ciebie działalność nie przynosi zysków. Na szczęście możesz skorzystać z preferencyjnych warunków ich opłacania oraz – w niektórych bankach – z premii, dzięki którym na Twój rachunek trafi zwrot części opłaconych składek.

Podobne artykuły