Co może być zabezpieczeniem kredytu gotówkowego?

  • 24 Cze 2020
  • 5 min. czytania
  • Komentarze(0)
Podstawowym celem zabezpieczenia kredytu bankowego jest zmniejszenie ryzyka ponoszonego przez kredytodawcę. Ale nie tylko bank na nim korzysta, lecz również kredytobiorca. Wnioskujący o kredyt może bowiem liczyć na lepsze warunki kredytowania pod warunkiem, że ustanowi pożądane przez bank zabezpieczenie spłaty kredytu. Co może stanowić zabezpieczenie kredytu gotówkowego? Podpowiadamy!
Co może być zabezpieczeniem kredytu gotówkowego?

Zabezpieczenie kredytu to swego rodzaju gwarancja dla banku, że w razie zaprzestania spłaty długu przez kredytobiorcę będzie mieć on możliwość skutecznej windykacji należności. Służą temu różnego rodzaju zabezpieczenia. Przykładowo kredyt hipoteczny zabezpieczony jest poprzez ustanowienie hipoteki na finansowanej nieruchomości. Sprawdź, jakie zabezpieczenia może mieć kredyt gotówkowy.

Zabezpieczenie kredytu gotówkowego – co to jest?

Zadaniem banków jest maksymalizować zyski oraz osiągnąć jak najlepszą sytuację ekonomiczną. Dlatego stosują różne narzędzia do zmniejszania ryzyka kredytowego, czyli ryzyka, które wynika z braku spłaty pojedynczego zobowiązania. Jednym z takich narzędzi jest zabezpieczenie spłaty kredytu.

Zabezpieczenie kredytu bankowego to narzędzie, które gwarantuje kredytodawcy zwrot należności z tytułu udzielonego finansowania. Dostępne są różne rodzaje zabezpieczenia spłaty kredytu akceptowalne przez bank przy udzielaniu zobowiązań finansowych. Ich przykłady dla kredytu gotówkowego znajdziesz poniżej.

Co może być zabezpieczeniem kredytu gotówkowego?

Zazwyczaj banki nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń, jeśli staramy się o kredyt gotówkowy. Gdy wnioskujemy o wyższą kwotę kredytu, bank może jednak chcieć się zabezpieczyć i użyje do tego jednego z poniższych narzędzi:

  • poręczenie wekslowe – zobowiązuje poręczyciela na równi z wystawcą weksla do spłaty kredytu w ustalonych terminach płatności,
  • weksel – dokument, który może mieć formę in blanco (zawiera jedynie podpis wystawcy weksla, bez określenia sumy wekslowej i terminu płatności),
  • poręczenie według prawa cywilnego – kredytobiorca wyznacza poręczyciela, który zobowiązuje się do spłaty kredytu, jeśli nie wywiąże się on ze swojego zobowiązania,
  • zastaw rejestrowy – to rzeczowe prawo ograniczone, którego celem jest zabezpieczenie wierzytelności na rzeczach ruchomych i zbywalnych prawach majątkowych,
  • cesja praw – jest umową cywilnoprawną zawieraną pomiędzy kredytodawcą a osobą trzecią, na podstawie której kredytodawca przenosi swoją wierzytelność wobec kredytobiorcy na osobę trzecią, cesję praw stosuje się zawsze w przypadku kredytu z ubezpieczeniem, dzięki niej bank może otrzymać świadczenie z polisy,
  • oświadczenie o poddaniu się egzekucji – jest to akt notarialny stanowiący dobrowolne zobowiązanie się kredytobiorcy do poddania się postępowaniu egzekucyjnemu na rzecz banku, jeśli nie wywiąże się on ze swojego zobowiązania,
  • gwarancja bankowa – jest to zobowiązanie banku do zapłaty kredytobiorcy kwoty równej kwocie niespłaconych rat kredytu, wraz z należnymi odsetkami i kosztami postępowania, w przypadku gdy zleceniodawca gwarancji, na którego zlecenie gwarancja została wystawiona, nie wywiąże się ze swojego zobowiązania.

Są to najczęściej stosowane dodatkowe zabezpieczenia kredytu gotówkowego.

Kiedy i w jakich sytuacjach przydaje się zabezpieczenie kredytu?

Udzielającemu kredytu bankowi zależy na tym, aby po upływie określonego w umowie czasu kredytobiorca zwrócił całą kwotę zobowiązania, wraz z naliczonymi odsetkami i prowizjami. Dlatego korzysta z różnych narzędzi umożliwiających zminimalizowanie wspomnianego już wcześniej ryzyka kredytowego.

Wnioskujący o kredyt musi zatem liczyć się z tym, że bank oceni jego zdolność kredytową. Posłuży mu to do oszacowania ryzyka kredytowego związanego z udzieleniem finansowania. Jeśli okaże się, że owo ryzyko jest zbyt wysokie, instytucja najprawdopodobniej zażąda od kredytobiorcy dodatkowego zabezpieczenia kredytu. W przeciwnym razie odrzuci wniosek o kredyt.

Zabezpieczenie kredytu bank ustanawia po to, by w sytuacji, gdy kredytobiorca z różnych powodów nie będzie mógł spłacić zobowiązania finansowego, miał możliwość dochodzenia swoich praw za jego pośrednictwem. Jest ono więc gwarancją odzyskania całości lub przynajmniej części pożyczonych środków. Dowolne zabezpieczenie kredytu ma nie tylko zapewnić bankowi skuteczność w dochodzeniu roszczeń, ale także zwiększyć wartość aktywów, z których bank korzysta.

Podsumowując, w przypadku kredytu gotówkowego zabezpieczenie kredytu rzadko kiedy jest wymagane. Może się ono jednak przydać wtedy, gdy ze względu na niską zdolność kredytową, szanse na otrzymanie finansowania są stosunkowo niewielkie. Zabezpieczenie kredytu warto ustanowić, również chcąc otrzymać lepsze warunki kredytowania.

Sprawdź: ranking kredytów gotówkowych 

Koszt zabezpieczenia kredytu

Pewnie zastanawiasz się teraz, ile kosztuje ustanowienie zabezpieczenia kredytu. Wszystko tak naprawdę zależy od rodzaju tego zabezpieczenia. Przykładowo gwarancja bankowa sprawia, że kredytobiorca musi zapłacić więcej łącznie za otrzymanie finansowania. W przypadku niektórych form zabezpieczeń nie trzeba jednak ponosić żadnych kosztów. Warto dopytać o ten szczegół bank jeszcze przed złożeniem wniosku o kredyt.

Pamiętajmy, że dzięki ustanowieniu odpowiedniego zabezpieczenia spłaty kredytu możliwe jest zmniejszenie całkowitych jego kosztów. Z uwagi na fakt, że bank ponosi mniejsze ryzyko kredytowe w związki z udzielaniem takiego zobowiązania, może zaproponować korzystniejsze z punktu widzenia kredytobiorcy warunki kredytowania, a co za tym idzie, kredyt będzie nieco tańszy.

Dowiedz się więcej o obliczaniu kosztów kredytu gotówkowego: Jak obliczyć całkowity koszt kredytu gotówkowego?

Kto może zabezpieczyć kredyt?

Z punktu widzenia kredytobiorcy najwygodniejszą formą kredytu jest oferta bez zabezpieczeń. Starając się o nią, wszelkie formalności ograniczone są do minimum, w dodatku nie trzeba angażować swojego majątku ani namawiać bliskiego do przystąpienia z nami do zobowiązania.

Czasem jednak warto postawić na propozycję finansowania z dogodnym dla nas zabezpieczeniem pod warunkiem, że mamy wybór (w przypadku kredytu hipotecznego zabezpieczenie jest obowiązkowe). Kredyt powinna zatem zabezpieczyć osoba, której zależy na korzystniejszych warunkach kredytowania. W praktyce im bardziej atrakcyjne zabezpieczenie, tym lepsze warunki kredytu można otrzymać. Dlatego przedstawienie zabezpieczenia leży nie tylko w interesie banku, ale również kredytobiorcy.

Dodano:
17 Gru 2019

Zaktualizowano:
24 Cze 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły