Co to jest prospekt emisyjny?

 • 18 Sie 2020
 • 6 min. czytania
 • Komentarze(0)
Chcesz aby Twoja firma zadebiutowała na giełdzie? Musisz się do tego odpowiednio przygotować. Jeden z wymogów, jaki należy spełnić, to przygotowanie prospektu emisyjnego, a następnie przedłożenie go do Komisji Nadzoru Finansowego. Jakie informacje powinny być w nim zawarte?
Co to jest prospekt emisyjny?

Sporządzenie prospektu emisyjnego odbywa się na dwóch etapach. Najpierw przygotować musisz prospekt wstępny, a dopiero później, kiedy zostanie on zatwierdzony przez KNF, prospekt ostateczny. Podpowiadamy, w jaki sposób to zrobić.

Prospekt emisyjny - definicja

Jeśli chcesz, aby Twoja firma weszła na giełdę, musisz najpierw dowiedzieć się, co to jest prospekt emisyjny.

Prospekt emisyjny jest to dokument, przygotowywany przez emitenta papierów wartościowych. Sporządzenie prospektu ma miejsce, kiedy instrumenty finansowe wchodzą do obrotu na giełdzie.

Prospekt jest ważnym dokumentem, który firma musi przedłożyć Komisji Nadzoru Finansowego aby wyjaśnić charakter i wartość oferowanych przez nią papierów wartościowych. Zawiera wszystkie informacje potrzebne do podjęcia decyzji o inwestycji. Wśród nich można znaleźć dane dotyczące historii firmy, kadry zarządzającej, wyników finansowych czy przewidywanego potencjału wzrostu.

Co istotne, istnieją dwie formy prospektu inwestycyjnego, z którymi możesz się spotkać - prospekt wstępny i prospekt ostateczny. Firma zwykle publikuje wstępny prospekt emisyjny, gdy planuje wyemitować nowe papiery wartościowe. Kiedy ostatecznie udostępnia publicznie papiery wartościowe, przedstawia ostateczny prospekt zawierający więcej szczegółów, takich jak całkowita liczba wyemitowanych papierów wartościowych i ich cena. 

Czy wiesz wszystko inwestowaniu? Sprawdź >> 

Funkcje prospektu emisyjnego

Firmy wykorzystują prospekty emisyjne, aby poinformować swoich odbiorców - organy regulacyjne, inwestorów i wszystkich innych - o tym, co dokładnie oferują. Kiedy firma chce sprzedać swoje akcje lub obligacje publicznie, dołącza prospekt emisyjny do swojego zgłoszenia.

Pierwszym prospektem publikowanym przez spółkę jest prospekt wstępny, który informuje opinię publiczną o zbliżającej się ofercie papierów wartościowych. Na jego podstawie firmy sprawdzają, czy inwestorzy byliby zainteresowani proponowanym zabezpieczeniem. O ile wstępny prospekt zawiera informacje o działalności spółki, nie mówi o wycenie papieru wartościowego ani liczbie akcji, które mają zostać wyemitowane.

Kiedy KNF zatwierdzi prospekt, a firma uważa, że ​​zainteresowanie publicznymi papierami wartościowymi jest wystarczające, oferuje ostateczny prospekt emisyjny. Ostateczny prospekt zawiera więcej szczegółów niż wstępny, w tym cenę oferty, liczbę emisji, potencjalne czynniki ryzyka czy też politykę dywidendową. 

Informacje zawarte w prospekcie emisyjnym

Prospekt giełdowy zawiera informacje o firmie emitującej i szczegółowe informacje o akcjach. Co dokładnie powinno się w nim znaleźć?

 • Krótka historia firmy - prospekt inwestycyjny zwykle zawiera sekcję, w której znajduje się informacje dotyczące firmy. Może to być m.in. data jej firmy, założyciele, wizja  czy też wydarzenia, które ukształtowały rozwój firmy.
 • Zakres usług  - w tej sekcji znajdziesz usługi oferowane przez firmę lub produkty, które sprzedaje, a także historie ulepszeń, które wprowadziła w swoich usługach lub produktach od momentu powstania.
 • Zespół zarządzający firmy - w tym miejscu firma dostarcza danych o swoim zespole zarządzającym, przedstawiając doświadczenie menedżerskie każdego dyrektora, a także kwalifikacje, które czynią ich odpowiednimi na zajmowanych stanowiskach.
 • Dane finansowe spółki - w prospekcie emisyjnym dotyczącym obligacji lub akcji spółka emitująca musi przedstawić szczegółowe informacje dotyczące swoich sprawozdań finansowych z lat, które obejmują zazwyczaj przychody brutto, zysk przed odsetkami i podatkami, zysk netto i inne. Inwestorzy często wykorzystują te dane do obliczania wskaźników finansowych i analizowania perspektyw inwestycji.
 • Szczegóły oferty - prospekt zawiera również szczegóły dotyczące papieru wartościowego, takie jak liczba papierów wartościowych emitowanych przez spółkę, cenę za papier wartościowy, kiedy papier wartościowy byłby publicznie dostępny oraz w jaki sposób inwestorzy mogą go kupić.
 • Wykorzystanie zrealizowanych środków - prospekt zwykle określa, co firma odpowiedzialna za papier wartościowy zamierza zrobić z wpływami ze sprzedaży papieru wartościowego. W większości przypadków będzie to rozwój działalności, ekspansja na nowy rynek lub pozyskanie nowych produktów.
 • Struktura kapitału - prospekt daje inwestorom wyobrażenie o strukturze kapitałowej spółki. Mając tę ​​wiedzę, potencjalni inwestorzy mogą ocenić, jak nowa oferta wpłynie na obecną strukturę kapitału i potencjalne zyski.
 • Polityka dywidendowa -  w przypadku prospektu giełdowego znajdują się informacje o polityce dywidend w firmie. Chociaż firma może później zmienić politykę, inwestorzy przynajmniej wiedzą, od czego zaczynają.
 • Czynniki ryzyka - w prospekcie znajduje się sekcja omawiająca ryzyko związane z linią biznesową firmy. Czynnikami ryzyka może być duża konkurencja, ryzyko walutowe i panująca sytuacja gospodarcza.

Formy publikacji, czyli gdzie można znaleźć prospekt emisyjny

Prospekt emisyjny musi zostać opublikowany w takim termine, aby zapewnił inwestorom czas na zapoznanie się z jego treścią. Termin publikacji nie może przekraczać dnia wejścia dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.

Gdzie szukać prospektu emisyjnego danej firmy?

Najprościej będzie wejść na stronę internetową Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG). Znajduje się na niej spis wszystkich prospektów emisyjnych. Do kanałów publikacji prospektu emisyjnego należy także gazeta ogólnopolska.

Warunki prospektu emisyjnego

Warto wiedzieć, że prospekt emisyjny jest ważny przez 12 miesięcy od dnia jego zatwierdzenia przez KNF. Co istotne to zatwierdzenie pozwala emitentowi poszukiwać kapitału na rynkach wszystkich krajów UE. Jest to możliwe w ramach tzw. europejskiego paszportu. Szczegółowe warunki, jakim podlega prospekt emisyjny, znaleźć można w rozporządzeniu 809/2004.

Prospekt emisyjny a przepisy prawne

Prospekt emisyjny podlega przepisom prawnym. Zgodnie z rozporządzeniem może mieć formę dokumentu jednolitego bądź zestawu dokumentów, do którego zalicza się wówczas dokument rejestracyjny, ofertowy, a także podsumowujący. O tym, jakie informacje powinny zostać bezwzględnie zawarte w prospekcie emisyjnym, można przeczytać w rozporządzeniu Komisji Europejskiej (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie implementacji dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Kto zatwierdza prospekt emisyjny?

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego to zadanie przynależące do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

W jakim terminie można się go spodziewać?

Powinno ono nastąpić w ciągu maksymalnie 20 dni od daty złożenia poprawnej wersji prospektu. Kiedy zostanie on zatwierdzony, dopiero wtedy emitent zyska prawo do wprowadzenia publicznych oferty papierów wartościowych. Kiedy to wykona, może wystąpić z wnioskiem o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. 

Prospekt emisyjny a memorandum informacyjne

Memorandum informacyjne bywa mylone z prospektem emisyjnym. Są to jednak dwa zupełnie odmienne dokumentu.

Czym zatem jest właściwie memorandum informacyjne?

Najprościej mówiąc to dokument używany do promowania biznesu wśród potencjalnych inwestorów. Napisany  jest zazwyczaj przez doradcę finansowego firmy. Memorandum informacyjne to pisemny opis działalności, dla której klient ubiega się o finansowanie od inwestorów kapitałowych lub dłużnych. 

Cel memorandum informacyjnego stanowi pozyskanie środków finansowych. Pod tym względem jest to dokument sprzedaży. Wymagane szczegółowe informacje, a tym samym długość memorandum informacyjnego, różnią się w zależności od typu inwestorów, do których skierowany jest program. Jednak podstawową treścią jest zawsze opis działalności z perspektywy strategicznej, operacyjnej i finansowej. W większości memorandum informacyjne podlega mniejszym wymogom prawnym aniżeli ma to miejsce w przypadku prospektu emisyjnego.

Dodano:
18 Gru 2019

Zaktualizowano:
18 Sie 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły