Co to jest suma ubezpieczeniowa?

  • 12 Sie 2020
  • 7 min. czytania
  • Komentarze(0)
Suma ubezpieczeniowa to kwota, która stanowi górną granicę odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego. Odnosi się do ubezpieczeń majątkowych. Przy podpisywaniu umowy ubezpieczenia mieszkania, samochodu lub ubezpieczenia majątkowego innego rodzaju zawsze ustalana jest suma ubezpieczeniowa. Decyduje ona o tym, w jakiej wysokości uzyskasz odszkodowanie, jeśli w okresie trwania ochrony dojdzie do zdarzenia objętego polisą.
Co to jest suma ubezpieczeniowa?

Sprawdź, od czego zależy suma ubezpieczeniowa i jak wysoka powinna być, by zapewnić ci maksimum bezpieczeństwa finansowego.

Co to jest suma ubezpieczenia?

W polisie ubezpieczeń znajdziesz informację o sumie jaką obejmuje ubezpieczenie. Co to jest? To bardzo ważna kwota, ponieważ wyznacza górną granicę odpowiedzialności odszkodowawczej zakładu ubezpieczeń. Inaczej nazywana jest również sumą gwarancyjną czy limitem odpowiedzialności odszkodowawczej i stanowi integralny element ubezpieczeń majątkowych. Wskazuje maksymalną wysokość odszkodowania, które może ci wypłacić ubezpieczyciel. Musisz też wiedzieć, że towarzystwo ubezpieczeniowe nie pokrywa szkód, których wartość przekracza sumę ubezpieczenia. Pomimo tego, że suma ta jest pojęciem wykorzystywanym zamiennie z sumą gwarancyjną, to określenia te różnią się względem siebie.

Warto przeczytać: Jak uzyskać najwyższe odszkodowanie OC?

Możesz spotkać się z pojęciem redukcyjnej i nieredukcyjnej sumy ubezpieczenia. Redukcyjna nazywana jest również konsumpcyjną i w tym przypadku suma ubezpieczenia pozostająca w ramach polisy po wypłacie jakiegokolwiek odszkodowania zostanie pomniejszona o kwotę wypłaconego odszkodowania.

Jeśli np. wartość pojazdu objętego twoim ubezpieczeniem mienia została określona na 65 tys. zł, a ze względu na szkodę z AC otrzymasz wypłatę 15 tys. zł, to od tej chwili suma ubezpieczenia redukcyjna zostanie pomniejszona do poziomu 50 tys. zł. Kolejne odszkodowanie, jakie będzie ci należne z uwagi na wystąpienie zdarzenia ubezpieczeniowego, wyliczone zostanie od niższej wartości sumy gwarancyjnej. Inaczej jest przy nieredukcyjnej sumie ubezpieczenia, która nie ulega zmniejszeniu o wysokość wypłacanych dotychczas odszkodowań.

Suma ubezpieczenia a suma gwarancyjna

Terminem podobnym do sumy ubezpieczenia jest suma gwarancyjna. Suma ubezpieczenia jest zawsze ustalana w umowie podpisywanej pomiędzy osobą ubezpieczającą a towarzystwem ubezpieczeniowym, z kolei suma gwarancyjna jest regulowana przepisami, o ile mowa jest o obowiązkowej polisie. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby suma ubezpieczenia i suma gwarancyjna wynosiły tyle samo.

O ile suma ubezpieczenia najczęściej jest ustalana indywidualnie przez ubezpieczyciela i osobę ubezpieczającą swoje mienie, o tyle suma gwarancyjna nie jest wynikiem takich ustaleń. Nie bez znaczenia jest przy tym to, że ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych czy inne ubezpieczenia OC są obowiązkowe dla wybranych grup klientów, a wysokość sum gwarancyjnych ustalana jest przez regulacje prawne. Ubezpieczyciel nie ma możliwości zmniejszenia takich sum, ale może je powiększyć.

Suma ubezpieczenia i stała suma ubezpieczenia

W przypadku ubezpieczeń majątkowych możesz zdecydować się na stałą sumę ubezpieczenia. Możesz ją wybrać np. w ramach dobrowolnej polisy AC (autocasco), kiedy ubezpieczasz samochód. Standardowo towarzystwa ubezpieczeniowe ustalają wartość pojazdu w dniu, w którym zawierasz umowę ubezpieczenia. Posiłkują się przy tym profesjonalnymi katalogami, jak Info-Ekspert czy Eurotax. Jeśli jednak dojdzie do kradzieży czy całkowitego zniszczenia pojazdu np. po 9 miesiącach od chwili zawarcia umowy ubezpieczenia AC, to ubezpieczyciel wyliczy wartość auta nie z dnia, w którym podpisałeś umowę, lecz z dnia, w którym doszło do szkody, czyli wartość ta będzie automatycznie mniejsza, bo pomniejszona o utratę wartości w czasie.

Nie stanie się tak, jeśli jako właściciel ubezpieczanego pojazdu zdecydujesz się na wspomnianą stałą sumę ubezpieczenia. Wtedy odszkodowanie będzie dla ciebie wyliczone od wartości samochodu z dnia zawarcia umowy – nic nie stracisz, a przy kradzieży pojazdu i wypłacie pełnej sumy ubezpieczenia będziesz mieć możliwość kupienia nowego auta, nawet takiego samego jak to utracone. Stała suma ubezpieczenia to dodatkowa opcja w przypadku ubezpieczeń AC.

Przed wyborem ubezpieczenia przeczytaj: Sprawdź jak dobrze wybrać ubezpieczenie komunikacyjne

Jakiego rodzaju ubezpieczeń dotyczy suma gwarancyjna?

Właściwie z pojęciem sumy gwarancyjnej spotkasz się przede wszystkim w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej (OC). Jeśli więc będziesz ubezpieczać swój samochód w ramach obowiązkowej polisy OC, z pewnością usłyszysz o sumie gwarancyjnej, nie powinna się ona jednak pojawić np. w ubezpieczeniu mieszkania czy ubezpieczeniu domu.

W przypadku ubezpieczenia OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych, czyli ubezpieczeń OC komunikacyjnych, sumy gwarancyjne wynoszą obecnie:

  • 5,21 mln euro dla szkód osobowych,
  • 1,05 mln euro dla szkód majątkowych.

Wskazują one górne granice odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym kierowca wykupuje ubezpieczenie OC i dotyczą zawsze jednego zdarzenia, niezależnie od tego, jak wiele osób zostało w nim poszkodowanych.

Z sumą gwarancyjną będziesz mieć do czynienia w przypadku wszystkich ubezpieczeń obowiązkowych. Wskazują na to przepisy Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W art. 7 tej ustawy ustawodawca wskazuje, że umowa ubezpieczenia obowiązkowego określa sumę gwarancyjną lub sumę ubezpieczenia stanowiącą górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

Do tego z art. 13 ust. 2 wynika, że w obowiązkowych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej odszkodowanie wypłaca się w granicach odpowiedzialności cywilnej podmiotów objętych ubezpieczeniem, nie wyżej jednak niż do wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie.

Podobnie jak w przypadku ubezpieczenia OC komunikacyjnego dla posiadaczy pojazdów mechanicznych, także przy OC rolników odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej osoby odpowiedzialnej, najwyżej jednak do ustalonej w umowie sumy gwarancyjnej. Nie może być ona przy tym niższa niż równowartość w złotych:

  • w przypadku szkód na osobie – 5,21 mln euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych;
  • w przypadku szkód w mieniu – 1,05 mln euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

Przeliczenie sumy w euro na złotówki dokonywane jest przy zastosowaniu kursu średniego, jaki ogłaszany jest przez Narodowy Bank Polski na dzień wyrządzenia szkody.

W jaki sposób ustalana jest suma ubezpieczeniowa?

Jeśli chodzi o ubezpieczenia komercyjne, takie jak mieszkania, domu czy bagażu, suma ubezpieczeniowa standardowo jest wyliczana indywidualnie przez ubezpieczyciela, który bierze pod uwagę wartość ubezpieczanego majątku. W przypadku ustalania odpowiedniej sumy ubezpieczenia dla nieruchomości uwzględnia się ceny rynkowe panujące w danej okolicy na rynku wtórnym nieruchomości. Z kolei jeśli ubezpieczeniu podlegają rzeczy ruchome, jak samochód w AC czy bagaż w ubezpieczeniu turystycznym, to ubezpieczyciel powinien zsumować ich orientacyjną wartość oraz uwzględnić ją w sumie całego ubezpieczenia, na jaką podpisywana będzie umowa z wybraną firmą.

Czy wiesz czym jest Zielona Karta? Dowiedz się więcej o tym rodzaju ubezpieczenia: Zielona Karta – gdzie jest potrzebna i co daje?

Przy ustalaniu odpowiedniej sumy ubezpieczenia musisz uważać na to, by nie wystąpiło zjawisko tzw. nadubezpieczenia. Nie powinno też wystąpić niedoubezpieczenie. Nadubezpieczenie to sytuacja, w której ustalona dla ciebie suma ubezpieczenia będzie wyższa niż wartość mienia objętego ochroną ubezpieczeniową. W takiej sytuacji będziesz płacić wyższe składki na ubezpieczenie, a zakład ubezpieczeń wypłaci ci odszkodowanie przy uwzględnieniu wyłącznie autentycznej wartości mienia. Nie uzyskasz więc odszkodowania odpowiadającego wysokiej sumie ubezpieczenia.

Z odwrotną sytuacją będziesz mieć do czynienia, gdy dojdzie do niedoubezpieczenia. Jego konsekwencją będzie zmniejszenie wysokości potencjalnie wypłacanego odszkodowania. Pamiętaj, że jego wysokość jest ściśle uzależniona od stosunku sumy polisy do faktycznej wartości mienia.

Kiedy wartość majątku rośnie, powinna też zmienić się suma ubezpieczenia, bo zwyczajnie twój dom, mieszkanie czy samochód mogą być więcej warte po remoncie czy modernizacji. Dlatego zbyt niska suma ubezpieczeniowa i zjawisko niedoubezpieczenia powoduje to, że w przypadku wystąpienia szkody z ubezpieczenia mienia ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w niższej wysokości niż realnie poniesiona strata. Zawsze też składka ubezpieczeniowa jest związana z wysokością sumy ubezpieczenia. Im będzie ona wyższa, tym większe potencjalne odszkodowanie otrzymasz z ubezpieczenia, ale jednocześnie zapłacisz więcej za taką polisę.

Wartość ubezpieczenia a suma ubezpieczenia

Zasadniczo wartość ubezpieczenia i suma ubezpieczenia powinny być takie same na dzień zawarcia polisy. Jeśli występują rozbieżności pod tym względem, mogą one wynikać z różnicy w sposobie określenia wartości mienia objętego ubezpieczeniem, stosowanego przez ubezpieczającego i towarzystwo ubezpieczeniowe. Suma ubezpieczeniowa wyliczana jest w ten sposób, że brane są pod uwagę różne parametry mieszkania, domu, pojazdu czy innych elementów majątku. Natomiast wartość ubezpieczenia czy też przedmiotu ubezpieczenia jest określana jako wartość rynkowa określonej rzeczy na podstawie cen rynkowych.

To może cię zainteresować:
1. Co znaczy doubezpieczenie?
2. Co to jest ubezpieczenie ochronne?
3. Jakie korzyści daje ubezpieczenie ochronne?

Dodano:
17 Gru 2019

Zaktualizowano:
12 Sie 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły