Co zrobić, gdy bank zablokuje środki na koncie?

  • 19 Paź 2020
  • 3 min. czytania
  • Komentarze(0)
Nie możesz wypłacić części lub całości środków z rachunku osobistego w banku? Najprawdopodobniej masz do spłacenia dług wobec konkretnej instytucji lub samego kredytodawcy. Dlatego organ egzekucyjny za pośrednictwem banku zablokował Ci konto.
Co zrobić, gdy bank zablokuje środki na koncie?

Kiedy bank może zablokować środki na koncie?

Bank blokuje środki na koncie osobistym, jeśli instytucja (np. ZUS, US, Izba Celna czy komornik) poinformuje go o zadłużeniu klienta. Może ono wyniknąć m.in. z niepłacenia mandatu, długiego zwlekania z uregulowaniem raty za kredyt czy niewywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego. Dłużnik naraża się na egzekucję komorniczą, która jest wynikiem długotrwałego niespłacania zobowiązania finansowego. Warto przy tym wiedzieć, że komornik może zająć maks. 50% wynagrodzenia (przy założeniu, że posiadacz konta jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę), ewentualnie 60% w przypadku długu alimentacyjnego. Nierzetelny płatnik zachowuje jednak prawo do tzw. kwoty wolnej od zajęcia, która jest równowartościową minimalnej płacy krajowej. Aktualnie wynosi ona 1920,62 zł miesięcznie.

W przypadku, gdy dłużnikiem jest osoba otrzymująca świadczenia alimentacyjne, dodatki pielęgnacyjne lub rodzinne, środki zostaną pobrane z innych źródeł. Blokada dotyczy rachunku w złotym i w innych walutach. Obejmuje należną kwotę wraz z odsetkami. Podstawą prawną jest tutaj Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz Kodeks Postępowania Cywilnego (art. 833 § 6).

Należy dodać, że bank może zablokować środki bez informowania o tym klienta. Taka wiadomość będzie pochodziła od komornika (to on jest zobowiązany prawnie do poinformowania dłużnika o egzekucji komorniczej), urzędu skarbowego czy innego organu. O zajęciu dłużnik dowie się drogą pocztową. Nie pomoże brak odbioru – zgodnie z Kodeksem Prawa Administracyjnego po dwóch tygodniach list polecony uznaje się za doręczony, a adresat za poinformowanego. Dłużnik ma prawo domagać się odpowiedzi od banku na temat tego, na czyj wniosek wprowadzona została blokada i z jakiego powodu. Otrzyma ją w ciągu 7 dni.

Jak odblokować środki na koncie bankowym?

Odblokowanie środków na koncie w banku będzie możliwe dopiero po uregulowaniu długu lub wynegocjowaniu innego rozwiązania np. rozłożenia kwoty długu na raty. Bank powinien wtedy otrzymać pismo od instytucji, która informowała wcześniej o wierzytelności. Dopiero wtedy pieniądze zostaną odblokowane. Samo kontaktowanie się z bankiem nie przyniesie skutku.

Blokada środków na koncie – co warto wiedzieć?

Jeśli doszło do blokady środków, bank może wymówić limit kredytowy w koncie lub umowę o kartę kredytową, o ile zostały one wcześniej przyznane. Na poczet spłaty posłuży np. kwota uzbierana na rachunku oszczędnościowym.

Bank nie może pobrać prowizji za realizację tytułu wykonawczego (klauzula niedozwolona prawomocnym wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr wpisu 3110; Sygn. Akt XVII AmC 375/11), jeśli sprawa nie dotyczy rachunków firmowych.

Jeśli dłużnik ma rachunki osobiste w różnych bankach, to może spowodować chaos informacyjny i zablokowanie większej kwoty niż wynosi zadłużenie wraz z odsetkami. Z drugiej strony dwa banki mogą bezwiednie wypłacić jednemu klientowi kwotę wolną od zajęcia, jeśli nie otrzymał stosownej informacji od organu egzekucyjnego. Należy więc sprawdzać, co dzieje się na wszystkich kontach.

Komornik nie zna źródeł pochodzenia środków na koncie, więc może się zdarzyć, że zajęte zostaną pieniądze z alimentów lub innych środków wyłączonych spod egzekucji. Wtedy dłużnik powinien postarać się o uzyskanie zaświadczenia od organu egzekucyjnego, żeby odzyskać pieniądze na dziecko lub dzieci.

Dodano:
19 Paź 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły