Kim jest ubezpieczony?

  • 01 Wrz 2020
  • 6 min. czytania
  • Komentarze(0)
Ubezpieczony w praktyce ubezpieczeniowej to po prostu osoba, której życiu, zdrowiu lub majątkowi zagraża zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową. To właśnie takiej osobie lub wskazanym przez nią osobom wypłacane jest świadczenie ubezpieczeniowe w przypadku wystąpienia danej szkody.
Kim jest ubezpieczony?

W umowach ubezpieczeniowych powinny być wyszczególnione wszystkie najważniejsze pojęcia, co pozwoli ci lepiej zrozumieć polisę. Wśród takich pojęć znajduje się definicja osoby ubezpieczonej. Warto wiedzieć, że nie w każdym przypadku ubezpieczony i ubezpieczający to jedna i ta sama osoba. Sprawdź, na co wpływa takie rozróżnienie pojęciowe.

Ubezpieczony – definicja. Kim jest osoba ubezpieczona?

Kto to jest ubezpieczony? To jeden z najważniejszych podmiotów umowy. Sprawdź, kto jest ubezpieczonym w polisach. To bardzo ważne określenie dla osoby, której zdrowie, życie, majątek, zdolność do pracy objęte są ochroną. To z taką osobą może zostać zawarta umowa i to ona lub jej majątek podlegają ubezpieczeniu. Najczęściej ubezpieczony jest jednocześnie osobą uprawnioną do świadczeń z polisy.

Ubezpieczony a przepisy prawne

W Kodeksie cywilnym, czyli w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku, umowie ubezpieczenia poświęcono przepisy od art. 805 do 834. Dowiadujemy się z nich, że ubezpieczony to osoba wskazana w umowie, której przysługują ochrona ubezpieczeniowa oraz świadczenie za szkody osobowe lub szkody majątkowe, chyba że wskazana została w umowie inna osoba uposażona w razie śmierci ubezpieczonego.

Zasadniczo ubezpieczony jest osobą, na rzecz której zawarto umowę i która podlega ochronie z niej wynikającej. Jednocześnie nie musi być tą samą osobą co ubezpieczający.

Jakie ubezpieczenia może mieć ubezpieczony?

Ubezpieczony może być objęty wieloma różnymi ubezpieczeniami. Wśród nich wyróżnić należy:

  • ubezpieczenie na życie;
  • ubezpieczenie zdrowia;
  • ubezpieczenie od utraty zdolności do wykonywania pracy;
  • ubezpieczenie od utraty pracy;
  • ubezpieczenie na życie i dożycie;
  • ubezpieczenie majątku, np. ubezpieczenie mieszkania czy domu;
  • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

To tylko niektóre z ubezpieczeń pozwalających ci na występowanie w roli ubezpieczonego.

Prawa i obowiązki ubezpieczonego

Jeśli ubezpieczony i ubezpieczający to ta sama osoba, to musi ona podpisać umowę ubezpieczenia, płacić składki w terminie wskazanym w umowie, a ponadto podać do wiadomości ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczności, o które ubezpieczyciel pyta w formularzu oferty czy w innych arkuszach przed zawarciem umowy.

W razie wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczony ma prawo do zgłoszenia szkody i uzyskania wypłaty odszkodowania czy świadczenia zgodnie z założeniami ubezpieczenia. Ma też prawo do wskazania w polisie uposażonych osób, które będą uprawnione do uzyskania świadczenia.

Dowiedz się więcej: Co znaczy doubezpieczenie? >>

Czy ubezpieczony może mieć założone ubezpieczenie przez kogoś innego?

Tak, istnieje możliwość, aby ubezpieczony został objęty ochroną przez inną osobę. Wszystko przez rozróżnienie dwóch pojęć: ubezpieczony a ubezpieczający. Ubezpieczony to osoba objęta ochroną ubezpieczeniową, a ubezpieczający to ten, który zawiera umowę i bierze na siebie obowiązek płacenia składek w odpowiednim czasie i w założonej wysokości. Niewykluczone, że w ramach tej samej umowy ubezpieczeniowej możesz być osobą ubezpieczoną i ubezpieczającą, ale nie ma takiej konieczności.

Wystarczy wspomnieć tutaj o ubezpieczeniu NNW dla dzieci (ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków), gdzie to właśnie małoletni będą osobami ubezpieczonymi, a rodzice czy też prawni opiekunowie niepełnoletnich będą osobami ubezpieczającymi. W takiej sytuacji polisa może być zawarta tylko przez ubezpieczającego i to on może rozwiązać umowę. Jeśli chodzi o wybór osoby uposażonej w polisie zawartej na rzecz ubezpieczonego przez ubezpieczającego, to musi się on odbyć za zgodą ubezpieczonego.

Co stanie się, jeśli ubezpieczający, tj. osoba opłacająca składki umrze? Otóż ubezpieczony może nawiązać kontakt z towarzystwem ubezpieczeniowym i sam opłacać dalsze składki. W przeciwnym wypadku polisa ulegnie rozwiązaniu.

W przypadku ubezpieczenia NNW komunikacyjnego ubezpieczonym i ubezpieczającym są inne osoby. Jeśli masz taką polisę, to bez wątpienia sam opłacasz składki jako właściciel samochodu, ale już ubezpieczonym, czyli osobą, która objęta jest ochroną ubezpieczeniową, jest każdy, kto w chwili wypadku kieruje takim pojazdem, oraz wszyscy współpasażerowie. Specyficzne dla ubezpieczenia NNW komunikacyjnego jest to, że do polisy nie wpisuje się nazwisk ubezpieczonych. Wynika to z tego, że takie ubezpieczenie jest przypisane do pojazdu, nie zaś do osoby ubezpieczającej.

Jak sprawdzić, czy jesteś ubezpieczony?

Najlepiej skierować zapytanie o to, czy jesteś ubezpieczony przez osobę trzecią w danym towarzystwie. Ubezpieczyciel odpowie, czy osoba z takimi danymi została ustanowiona jako ubezpieczony w konkretnej polisie.

Ubezpieczony a uposażony – różnice

Jeśli jesteś osobą ubezpieczoną, np. w ramach ubezpieczenia na życie, właściwie w każdym momencie trwania ochrony możesz wskazać uposażonego.

A kim jest uposażony? To osoba uprawniona do otrzymania środków w przypadku śmierci ubezpieczonego, z pominięciem jednocześnie postępowania spadkowego i podatków od spadków i darowizn. Różnica pomiędzy ubezpieczonym a uposażonym jest taka, że ubezpieczony jest podmiotem umowy ubezpieczeniowej, a uposażony jest tylko uprawniony do wypłaty świadczenia z ubezpieczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego. Jeśli uposażony w polisie nie zostanie wskazany, a ubezpieczony umrze, podział środków wynikających z wypłaty świadczenia z polisy nastąpi według zasad dziedziczenia ustawowego wynikających z Kodeksu cywilnego.

Jako osoba ubezpieczona masz prawo wskazać właściwie dowolną osobę uposażoną w ubezpieczeniu i nie musi być ona z tobą spokrewniona. Możesz wskazać też dwie osoby uposażone lub więcej i jednocześnie zaznaczyć, jaki procent świadczenia ma otrzymać każdy z uposażonych. Takie osoby nie muszą być uposażone w tym samym stopniu do świadczenia z ubezpieczenia, jakie zostanie wypłacone po śmierci ubezpieczonemu.

Warto przeczytać: Jak zgłosić szkodę do ubezpieczyciela?

Różnice między ubezpieczonym a ubezpieczającym

Sprawdź, jakie są główne różnice pomiędzy ubezpieczonym a ubezpieczającym. Ubezpieczający zawiera i podpisuje polisę ubezpieczeniową oraz zobowiązuje się do płacenia składek. Musi wywiązywać się z tego zobowiązania regularnie, by nie przerywać okresu trwania ochrony.

Ubezpieczony z kolei jest osobą podlegającą polisie, ale niekoniecznie zobligowaną do wykupienia ubezpieczenia. Powinieneś wiedzieć również, że ubezpieczony i ubezpieczający mogą być jedną i tą samą osobą, ale nie muszą. W wielu towarzystwach ubezpieczeniowych ubezpieczający wyróżnia się tym, że będzie wymieniony z imienia i nazwiska w polisie, a ubezpieczony nie musi już być tak określony, czego dowodem jest ubezpieczenie assistance i NNW komunikacyjne.

Ubezpieczony a ubezpieczyciel – co warto wiedzieć?

Ubezpieczycielem jest firma oferująca ci ochronę określonego rodzaju. Ustala zakres polisy i przyjmuje płatność składek ubezpieczeniowych. To do ubezpieczyciela zgłasza się jakiekolwiek szkody wchodzące w zakres ochrony w czasie trwania polisy. Z kolei ubezpieczony korzysta z owej ochrony i może otrzymać wypłatę odszkodowania.

Przeczytaj dodatkowo:
1. Jakie korzysci daje ubezpieczenie ochronne?
2. Czym jest ubezpieczenie ochronno-oszczędnościowe?

Dodano:
17 Gru 2019

Zaktualizowano:
01 Wrz 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły