Kredyt pod zastaw samochodu. Przeczytaj, zanim weźmiesz

  • 04 Mar 2020
  • 8 min. czytania
  • Komentarze(0)
Zastaw rejestrowy, depozyt karty pojazdu czy cesja praw z polisy AC - to niektóre ze sposobów zabezpieczenia kredytu samochodowego. Sprawdziłem, co powinieneś o nich wiedzieć i jak zabezpieczane są kredyty samochodowe w poszczególnych bankach.
Kredyt pod zastaw samochodu. Przeczytaj, zanim weźmiesz

W przypadku kredytów gotówkowych banki nie wymagają zabezpieczenia rzeczowego (w postaci np. zastawu na samochodzie). Podwyższone ryzyko (mogą Ci pożyczyć nawet 100 000 zł na np. 10 lat) rekompensują sobie nieco wyższym oprocentowaniem. Jeżeli natomiast chcesz pożyczyć od banku pieniądze na konkretny cel, to będziesz zobowiązany do zabezpieczenia spłaty kredytu. Obowiązek ten wynika z przepisów Prawa bankowego, zgodnie z którymi umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie i określać w szczególności (…) sposób zabezpieczenia spłaty kredytu.

Takim kredytem może być m.in. kredyt samochodowy, którym możesz sfinansować zakup auta (nowego lub używanego).

Jakie są sposoby zabezpieczenia kredytu samochodowego?

W przeciwieństwie do kredytu hipotecznego, którego podstawowym zabezpieczeniem jest hipoteka wpisana do księgi wieczystej domu czy mieszkania, w przypadku kredytu samochodowego jest kilka rodzajów zabezpieczeń. To, które z nich będzie zastosowane w Twoim przypadku zależy m.in. od banku, w którym weźmiesz kredyt.

Sprawdziłem, jakie zabezpieczenia kredytu samochodowego stosowane są przez banki. Wśród banków, które poprosiłem o przysłanie informacji, znalazły się (oprócz banków uniwersalnych) też tzw. „autobanki” (RCI Banque, finansujący zakup samochodów marek Renault, Nissan i Dacia, Volkswagen Financial Services i Toyota Bank Polska).

Zabezpieczenia kredytów samochodowych
Bank Rodzaj zabezpieczenia Dodatkowe informacje
BNP Paribas Bank Polska Przewłaszczenie pojazdu pod warunkiem zawieszającym (bez wpisu do dowodu rejestracyjnego):

1. Kredyt samochodowy na pojazd u autoryzowanego dealera samochodowego - w przypadku kredytów do kwoty 100 000 zł.
2. Kredyt na zakup pojazdu w komisie samochodowym, u pośrednika kredytowego, z ogłoszenia / giełdy - w przypadku kredytów do kwoty 50 000 zł

Przewłaszczenie pod warunkiem rozwiązującym (z wpisem współwłasności banku w dowodzie rejestracyjnym):

1. Kredyt samochodowy na pojazd u autoryzowanego dealera samochodowego - dla kwot kredytu > 100 000 zł, dla kredytu  przeznaczonego na zakup motocykli / skuterów / quadów.
2. Kredyt na zakup pojazdu w komisie samochodowym, u pośrednika kredytowego, z ogłoszenia / giełdy - dla kwot kredytu > 50 000 zł, dla kredytu przeznaczonego na zakup motocykli / skuterów / quadów.

Sądowy zastaw rejestrowy:

1. Kredyt samochodowy na pojazd u autoryzowanego dealera samochodowego - dla kredytów na zakup pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej > 3,5 t.
2. Kredyt na zakup pojazdu w komisie samochodowym, u pośrednika kredytowego, z ogłoszenia / giełdy - dla kredytów na zakup pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej > 3,5 t

Cesja praw do odszkodowania z polisy Auto-Casco:

1. Kredyt samochodowy na pojazd u autoryzowanego dealera samochodowego - dla kwoty kredytu / pożyczki > 50 000 zł.
2. Kredyt na zakup pojazdu w komisie samochodowym, u pośrednika kredytowego, z ogłoszenia / giełdy - dla kredytu w kwocie  > 50 000 zł  na zakup pojazdu do 12 lat, - możliwość rezygnacji  dla kredytu w kwocie do 50 000 zł na zakup pojazdu do 12 lat ( za zwyżką w oprocentowania o 1 pp.), - dla kredytu przeznaczonego na zakup pojazdu powyżej 12 lat   cesja z AC nie występuje.

Getin Bank Przyznanie kredytu jest uzależnione od uzyskania niezbędnego zabezpieczenia jego spłaty w postaci:

1. przewłaszczenia z warunkiem zawieszającym lub
2. przewłaszczenia częściowego, lub
3. przewłaszczenia całkowitego, lub
4. zastawu rejestrowego.

Zastosowanie zabezpieczenia wskazanego w pkt 1. jest uzależnione od kwoty kredytu oraz ewentualnego wniesienia wpłaty własnej:
a. dla kwot kredytu do 150 tys. zł -  nie jest wymagane wniesienie wpłaty własnej,
b. dla kwot kredytu powyżej 150 tys. zł, do 250 tys. zł wymagana jest wpłata własna w wysokości min. 10%.
W pozostałych przypadkach stosuje się zabezpieczenia wskazane w pkt. 2. – 4. powyżej zgodnie z decyzją analityka.

Zabezpieczenie Kredytu może być ustanowione wyłącznie na Przedmiocie stanowiącym własność (lub współwłasność) przynajmniej jednego z Kredytobiorców.

W uzasadnionych przypadkach, bank:

1. poza wymienionymi formami zabezpieczenia, może żądać od klienta ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu,
2. dopuszcza możliwość ustanowienia zabezpieczenia spłaty kredytu w formie innej niż wymienione. Dodatkowe lub alternatywne zabezpieczenie spłaty kredytu, może przybrać w szczególności następujące formy:

a. weksla in blanco Kredytobiorcy lub/i Współkredytobiorcy,
b. zastawu rejestrowego,
c. poręczenia wekslowego lub cywilnego osób trzecich,
d. przewłaszczenia na zabezpieczenie ruchomości,
e. blokady środków pieniężnych w walucie krajowej lub obcej.

mBank

- przewłaszczenie warunkowe środka transportu wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej AC / casco
lub
- przewłaszczenie częściowe (49/100 środka transportu właścicielem jest bank) wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej AC / casco (tylko w wyjątkowych przypadkach, po indywidualnej decyzji analityka).

Ustanowienie zabezpieczenia w postaci przewłaszczenia nie jest obarczone żadną opłatą na rzecz banku. Jeśli chodzi o polisę AC, to jedynym kosztem są koszty ubezpieczenia, które określa ubezpieczyciel. Klient ma dowolność w wyborze towarzystwa ubezpieczeniowego i uiszcza opłatę do TU w formie przez siebie wybranej (jednorazowo za cały rok lub w kilku transzach).
Podpisanie umowy cesji praw z polisy AC na rzecz mBanku również nie wiąże się z dodatkowymi opłatami.
RCI Banque

1. Przewłaszczenie na zabezpieczenie pod warunkiem zawieszającym – forma nie wymagająca wpisu Banku do dowodu rejestracyjnego, bez kosztów dodatkowych ustanowienia zabezpieczenia, nie ograniczająca swobody korzystania z pojazdu (nie wymagane zezwolenia na wyjazd poza granice/użytkowanie przez osoby trzecie itd.).
2. Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie udziału w prawie własności samochodu – forma stosowana w zależności od ryzyka (tj m.in. wpłaty własnej Kredytobiorcy – np. stosowany przy wpłacie < 10% do 48 m-cy dla osób fizycznych i < 20% przy dłuższych okresach spłaty). Charakteryzuje się wpisem Banku do dowodu rejestracyjnego na czas spłaty kredytu – bez kosztów ustanowienia.

Dobór formy zabezpieczenia zależy od oceny zdolności i Kredytobiorcy na etapie wniosku
Santander Consumer Bank

1. Przewłaszczenie częściowe. Bank jest w 49% współwłaścicielem pojazdu i jest wpisany w dowód rejestracyjny jako współwłaściciel pojazdu do momentu spłaty kredytu. Dodatkowym zabezpieczeniem kredytu jest polisa AC z cesją na bank, która jest wymagana dla kwoty kredytu powyżej 30 000 złotych.
2. Przewłaszczenie zawieszające. Klient podpisuje tylko umowę przewłaszczenia. Dodatkowym zabezpieczeniem kredytu jest polisa AC z cesją na bank, która jest wymagana dla kwoty kredytu powyżej 30 000 zł.

Toyota Bank Polska

1. Depozyt karty pojazdu.
2. Kopia polisy AC z cesją na Toyota Bank.

Volkswagen Financial Services

1. Przewłaszczenie na zabezpieczenie.
2. Cesja z ubezpieczenia AC.

Co warto wiedzieć o zabezpieczeniach kredytów samochodowych?

Przewłaszczenie pojazdu pod warunkiem zawieszającym. W przypadku przewłaszczenia pod warunkiem zawieszającym, samochód kupiony na kredyt będzie należał do Ciebie przez cały okres, w którym będziesz spłacał zadłużenie wobec banku. Bank stanie się właścicielem samochodu tylko wtedy, kiedy nie spłacisz kredytu w terminie. Przewłaszczenie samochodu będzie więc odsunięte w czasie.

Przewłaszczenie pojazdu pod warunkiem rozwiązującym. W przypadku przewłaszczenia pod warunkiem rozwiązującym samochód kupiony na kredyt będzie własnością banku do czasu spłaty zadłużenia (bank będzie wpisany do dowodu rejestracyjnego jako właściciel/współwłaściciel auta). W okresie spłaty zadłużenia będziesz mógł oczywiście korzystać z auta. Po spłacie kredytu – na podstawie dokumentu wystawionego przez kredytodawcę – wydział komunikacji wykreśli z dowodu rejestracyjnego bank jako właściciela/współwłaściciela, a samochód stanie się w pełni Twoją własnością.

Sądowy zastaw rejestrowy. To rozwiązanie można porównać do zabezpieczenia hipotecznego stosowanego przy kredytach hipotecznych. W przypadku tego rodzaju zabezpieczenia, wspólnie z bankiem zawieracie umowę zastawniczą. Jest ona skuteczna po wpisaniu jej do Rejestru Zastawów prowadzonego przez odpowiedni Sąd Rejonowy. Wpis o zastawie rejestrowym powinien być też umieszczony w dowodzie rejestracyjnym pojazdu (Na pojeździe ustanowiony jest zastaw rejestrowy na rzecz Banku XXX wpisany pod numerem pozycji rejestru zastawów XXXX). Powinien, dlatego że dokonywany jest na wniosek właściciela pojazdu. Bank może też zdeponować kartę pojazdu. Opłata za wpis do Rejestru Zastawów wynosi 100 zł.

Cesja praw z polisy Autocasco. Kupujesz samochód, rejestrujesz go i ubezpieczasz (w zakresie obowiązkowego OC i dobrowolnego Autocasco). Jeżeli zakup auta sfinansowałeś kredytem, będziesz zobowiązany do dokonania cesji z ubezpieczenia Autocasco na rzecz banku. Cesja z ubezpieczenia to inaczej przeniesienie na rzecz banku praw wynikających z umowy ubezpieczenia. W przypadku wystąpienia szkody (np. uszkodzenia samochodu lub jego kradzieży) pierwszeństwo w uzyskaniu odszkodowania będzie miał bank. Jeżeli dojdzie do uszkodzenia samochodu, będziesz musiał otrzymać zgodę banku na przekazanie pieniędzy z odszkodowania do warsztatu. W przypadku kradzieży – ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie bankowi.

Depozyt karty pojazdu. Karty pojazdu wydawane są dla pojazdów rejestrowanych po 1 lipca 1999 r. Są to dokumenty, w których znajdziesz całą historię np. samochodu (dane identyfikacyjne pojazdu i jego właścicieli, dane potwierdzające rejestrację pojazdu i jego parametry techniczne). Karty pojazdu nie musisz wozić ze sobą. Przeciwnie – musisz przechowywać ją w domu, w bezpiecznym miejscu. Jeżeli bank, który sfinansował zakup Twojego samochodu, stosuje taką formę zabezpieczenia, to w określonym czasie po podpisaniu umowy, będziesz zobowiązany do zdeponowania karty pojazdu w banku. Dokument wróci do Ciebie po całkowitej spłacie zobowiązania. Depozyt karty pojazdu chroni bank przed sprzedażą samochodu przez klienta przed spłatą całości zobowiązania.

Zabezpieczenie spłaty kredytu jest rozwiązaniem, z którym powinieneś się liczyć, jeśli chcesz skorzystać z zewnętrznego finansowania. Bank, pożyczając Ci co najmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych, chce mieć pewność, że w razie wystąpienia nieprzewidzianych problemów nie straci pożyczonych pieniędzy.

Dodano:
04 Mar 2020

Zaktualizowano:
10 Sie 2020

Zobacz również inne poradniki

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły