Od czego zależy wysokość składki ubezpieczenia?

 • 26 Paź 2020
 • 15 min. czytania
 • Komentarze(0)
Wysokość składki ubezpieczeniowej dla wielu klientów towarzystw ubezpieczeniowych jest punktem wyjścia dla wybrania konkretnej oferty. Wpływa na nią to, jaki stopień ryzyka ponosi firma ubezpieczeniowa. Im będzie ono większe, tym wyższą składkę na ubezpieczenie przyjdzie ci zapłacić. W przypadku różnych polis towarzystwa ubezpieczeniowe biorą pod uwagę wiele parametrów związanych z ubezpieczanym, ubezpieczającym oraz stanem i wartością przedmiotów, które osoba decydująca się na polisę posiada i które są objęte ochroną w jej ramach.
Od czego zależy wysokość składki ubezpieczenia?

Kupujesz polisę ubezpieczeniową? Chcesz ubezpieczyć się na życie i zdrowie albo wykupić ubezpieczenie dla posiadanego mienia? Przy wyborze oferty zwróć uwagę na wysokość składki, jaką będziesz opłacać w zamian za ochronę ubezpieczeniową świadczoną przez daną firmę. Sprawdź, co właściwie składa się na wysokość składki ubezpieczeniowej i jakie są metody na jej obniżenie bez straty dla jakości i zakresu ochrony.

Składka ubezpieczenia – co się na nią składa?

Ceną ubezpieczenia, które wykupujesz w wybranym towarzystwie, jest składka ubezpieczeniowa. Zgodnie z przyjętymi w branży ubezpieczeniowej definicjami składka ta jest kwotą pieniędzy, jaką ty jako osoba ubezpieczająca czy też ubezpieczona płacisz w zamian za udzielaną ci ochronę ubezpieczeniową. Wysokość i sposób opłacania składki stanowią istotne elementy umowy. Wysokość składki uzależniona jest od:

 • rodzaju ubezpieczenia,
 • wartości sumy ubezpieczenia (o ile nie jest to suma gwarancyjna),
 • długości trwania ochrony ubezpieczeniowej,
 • wieku i stanu zdrowia w momencie zawierania umowy lub wartości ubezpieczanej rzeczy.

Na składkę składa się ryzyko ubezpieczeniowe. Im będzie ono większe, tym stosunkowo wyższą składkę zapłacisz. Nie bez znaczenia pozostaje to, jak wysokie odszkodowanie możesz dostać w wyniku wystąpienia zdarzenia ubezpieczonego, a ono z kolei wiąże się z wysokością ustalonej sumy ubezpieczenia.

Wysokość składki ubezpieczeniowej a suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia jest bardzo ważnym pojęciem w tematyce ubezpieczeniowej i ma wpływ na wysokość składki, jaką płacisz. To inaczej kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności odszkodowawczej towarzystwa i odnosi się ona przede wszystkim do ubezpieczeń majątkowych, np. ubezpieczenia samochodu, ubezpieczenie mieszkania, domu czy innego majątku ubezpieczonego. Wysokość sumy ubezpieczenia ma decydujące znaczenie dla ustalenia odszkodowania, jakie będziesz mógł uzyskać, jeśli w czasie trwania okresu ochrony dojdzie do zdarzenia objętego polisą.

Im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższa będzie składka. Wysokość sumy ubezpieczeniowej, to jeden z czynników, od których zależy składka. Suma ubezpieczenia może być pomniejszana w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Jeśli tak jest, to w umowie z firmą ubezpieczeniową z pewnością masz zapisaną sumę ubezpieczeniową redukcyjną. Powoduje ona, że w przypadku wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania z ubezpieczenia suma ubezpieczeniowa zostanie pomniejszona o kwotę wypłaconego świadczenia. Jeśli np. suma ubezpieczenia dla mieszkania wynosi 200 000 zł, a wypłacone zostanie świadczenie za jego zalanie w wysokości 15 000 zł, wówczas przy sumie redukcyjnej w dalszym okresie ochrony ubezpieczeniowej będzie ona wynosiła już nie 200 000 zł, ale 185 000 zł.

Warto, żebyś odróżniał pojęcie sumy ubezpieczenia i sumy gwarancyjnej. O ile suma ubezpieczenia jest ustalana w umowie zawieranej pomiędzy osobą ubezpieczającą a wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym, o tyle suma gwarancyjna wynika z przepisów dotyczących polis obowiązkowych. Niewykluczone, że suma gwarancyjna i suma ubezpieczenia będą wynosiły tyle samo. Natomiast ta pierwsza, np. w ubezpieczeniu OC, nie wpływa na wysokość składki.

Co wpływa na wysokość składki ubezpieczenia?

W zależności od tego, z jakim typem ubezpieczenia masz do czynienia, inne czynniki mogą wpływać na wysokość ostatecznej składki, jaką będziesz płacić do towarzystwa ubezpieczeniowego w odpowiednich odstępach czasu. Przy szacowaniu wysokości składki ubezpieczeniowej towarzystwa ubezpieczeniowe biorą pod uwagę wiele czynników, ale zasadniczo odzwierciedlać ma ona stopień ryzyka, jakie ponosi ubezpieczyciel w związku z objęciem ochroną danego klienta lub jego mienia.

Wysokość składki zależna jest od takich czynników jak:

 • wiek osoby ubezpieczonej,
 • płeć,
 • stan zdrowia,
 • rodzaj wykonywanej pracy,
 • długość okresu obowiązywania polisy,
 • suma ubezpieczenia,
 • wartość przedmiotu ubezpieczenia.

Składkę np. na ubezpieczenie komunikacyjne można skutecznie obniżyć dzięki gromadzonym zniżkom w związku z bezszkodowym przebiegiem historii ubezpieczeniowej.

Firmy ubezpieczeniowe biorą pod uwagę inne kryteria przy ustalaniu wysokości składki ubezpieczeniowej w przypadku ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń domu czy mieszkania i samochodu, a jeszcze inne, gdy do czynienia masz z ubezpieczeniem działalności gospodarczej. Przy ustalaniu wysokości takiej składki ubezpieczeniowej towarzystwa biorą pod uwagę m.in. zakres ubezpieczenia, branżę, w jakiej funkcjonuje ubezpieczający się przedsiębiorca, a przede wszystkim – stopień prawdopodobieństwa wystąpienia szkody majątkowej oraz stopień skomputeryzowania firmy, co ostatnio nabiera na znaczeniu w kontekście włamań wirtualnych do zasobów cyfrowych firmy.

Wysokość składki ubezpieczenia OC

Bardzo często wykupywane jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, którego obowiązek wykupienia wynika z Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Musisz wykupić takie ubezpieczenie najpóźniej w dniu pierwszej rejestracji swojego pojazdu w Polsce albo przed dniem wygaśnięcia ochrony wynikającej z poprzedniej polisy.

Od czego zależy wysokość składki OC? Ubezpieczenie samochodu ma z góry ustaloną wysokość sum gwarancyjnych, zapewnianych przez każdą firmę ubezpieczeniową, przez co nie są one punktem wyjścia przy ustalaniu wysokości składki OC. Od czego zależy jej wysokość? W istocie firmy ubezpieczeniowe oferujące OC muszą gwarantować swoim klientom taki sam zakres ochrony ubezpieczeniowej, ale nikt nie narzuca im, by składka ubezpieczeniowa zawsze była taka sama.

Przy ustalaniu ceny ubezpieczenia OC firmy ubezpieczeniowe biorą pod uwagę takie kwestie jak:

 • model i marka ubezpieczanego pojazdu;
 • przebieg pojazdu;
 • wiek pojazdu;
 • wielkość silnika pojazdu;
 • wiek ubezpieczającego;
 • długość okresu posiadania prawa jazdy;
 • wielkość miasta, w którym dokonujesz rejestracji pojazdu;
 • stan cywilny;
 • fakt posiadania i przewożenia samochodem dzieci;
 • wysokość posiadanych zniżek na OC (przebieg historii ubezpieczeniowej).

Model i marka ubezpieczanego samochodu czy motoru mają znaczenie dla ubezpieczycieli przy wskazywaniu wysokości składki ubezpieczeniowej dla klienta. Luksusowe samochody mogą mieć wyższe składki niż samochody średniej klasy. Ubezpieczyciele biorą pod uwagę statystyki wypadków, w których uwzględnia się, jakie marki i modele samochodów najczęściej powodują szkody. Jeśli pojazd znajduje się pod tym względem w grupie podwyższonego ryzyka, za OC przyjdzie ci zapłacić nieco więcej.

Przy ustalaniu składki na OC ubezpieczyciel zwróci uwagę na przebieg twojego pojazdu, który bezpośrednio związany jest ze stanem technicznym auta. Nowy, ale bardzo wyeksploatowany samochód będzie bardziej podatny na możliwe awarie, dlatego stanie się mniej bezpieczny. Jednocześnie im auto starsze, tym bardziej podatne staje się na uszkodzenia. Wiąże się to też z jego stanem technicznym.

Dlaczego wielkość silnika jest istotna dla ubezpieczyciela przy ustalaniu tego, jaką składkę na OC zapłacisz? Ponieważ ubezpieczyciele zdają sobie sprawę z tego, że im większy silnik ma auto, tym szybciej można się nim poruszać, a duża prędkość automatycznie sprzyja częstszym kolizjom i wypadkom.

Twój wiek także ma znaczenie. Im jesteś młodszy, tym wyższe są stawki na ubezpieczenie OC, ponieważ ubezpieczyciele traktują młodych kierowców jako bardziej ryzykownych. Według niektórych młodzi kierowcy częściej powodują wypadki, przez co dla firm ubezpieczeniowych, w których mają wykupione OC, są bardziej kosztowni. Bardzo ważne pozostaje też przy tym, jak długo już jeździsz samochodem jako kierowca. OC dla świeżo upieczonych kierowców jest wyższe z uwagi na fakt, że nie mają oni doświadczenia w prowadzeniu pojazdów. To z kolei skłania firmy ubezpieczeniowe do nakładania na młodych, niedoświadczonych kierowców zwyżek na OC. Zachodzi bowiem w ich przypadku większe ryzyko powodowania wypadków i kolizji.

Dlaczego wielkość miasta jest istotna dla firm ubezpieczeniowych przy ustalaniu wysokości składki na OC? Otóż im większa miejscowość, w której mieszkasz i rejestrujesz samochód, tym wyższa składka na OC, ponieważ istnieje większe ryzyko wypadku czy kolizji na drodze. Stawki OC proponowane mieszkańcom wsi i mniejszych miast są atrakcyjniejsze.

Kolejnym kryterium branym pod uwagę przez firmy ubezpieczeniowe przy ustalaniu wysokości składek na OC jest stan cywilny kierującego pojazdem oraz liczba dzieci w rodzinie. Statystycznie małżonkowie i rodzice będą bardziej rozważni za kierownicą niż single.

Dla ustalenia wysokości składki na OC zawsze jednak największe znaczenie ma to, jaką historię przebiegu ubezpieczenia miałeś dotychczas. Jeśli przez kilka ostatnich lat nie spowodowałeś szkody z OC, możesz liczyć na wysokie zniżki, które skutecznie obniżą wysokość opłacanej składki na OC. Ogólnie przyjmowana zasada głosi, że za każdy rok bez spowodowania stłuczek czy kolizji towarzystwo ubezpieczeniowe udziela zniżki od 5 do 20 proc. na kolejną polisę. Maksymalne zniżki na ubezpieczenie samochodu można zgromadzić już po 3 latach bezszkodowej jazdy, ale w niektórych firmach ubezpieczeniowych będziesz zbierał je nawet przez 8 lat. Z kolei spowodowanie szkody w ramach ubezpieczenia OC powoduje, że tracisz pewną część swoich zniżek, nawet jeśli to nie ty spowodowałeś szkodę, tylko inna osoba, która kierowała twoim samochodem.

Warto porównywać ze sobą różne oferty ubezpieczeń OC dla tego samego pojazdu, ponieważ różnice w wysokości rocznej składki ubezpieczeniowej mogą sięgać nawet kilkuset złotych. Angażując się więc w szukanie najtańszego ubezpieczenia, możesz wiele zyskać.

Sprawdź jak zgłosić szkodę do ubezpieczyciela >> 

Wysokość składki ubezpieczenia mieszkania

Ubezpieczenia mienia nie są ubezpieczeniami obowiązkowymi i żadne przepisy nie nakładają na ubezpieczycieli obowiązku oferowania ich w tej samej cenie. Od czego zależy wysokość składki ubezpieczeniowej mieszkania? Stawka ubezpieczeniowa ustalana jest na podstawie reguł obowiązujących w danym zakładzie ubezpieczeń. Na ostateczną wysokość składki na ubezpieczenie mieszkania czy domu ma wpływ wiele czynników, których dobór zależy od indywidualnej decyzji firmy ubezpieczeniowej.

Składka podstawowa na ubezpieczenie mieszkania wyliczana jest jako iloczyn zadeklarowanej przez ubezpieczającego sumy ubezpieczenia poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia przez ustalone w taryfie stawki ubezpieczeniowe. Najczęściej ubezpieczyciele zwracają uwagę na takie czynniki jak:

 • Zakres ochrony – możesz wybrać, czy od ognia i innych zdarzeń losowych chcesz chronić w ubezpieczeniu mieszkania tylko mury nieruchomości, czy chcesz objąć ochroną również stałe elementy wyposażenia oraz ruchomości domowe. Jako ubezpieczający możesz objąć ochroną ubezpieczeniową różne katalogi zdarzeń – im będzie ich mniej, tym niższa stawka na takie ubezpieczenie będzie cię obowiązywała.
 • Okres ubezpieczenia – ubezpieczyciel może dawać ci możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia nie tylko na standardowe 12 miesięcy, ale i na dłuższy czas oraz z tego tytułu udzielić ci dodatkowej zniżki w składce.
 • Franszyza redukcyjna – w ogólnych warunkach ubezpieczenia możesz mieć zaznaczoną wysokość franszyzy redukcyjnej, tj. kwoty udziału własnego ubezpieczającego w szkodzie, o którą pomniejszane jest wypłacane odszkodowanie. Jeśli możesz wykupić ubezpieczenie mieszkania bez franszyzy redukcyjnej, to składka wzrasta, ale ty zawsze będziesz mieć możliwość uzyskania pełnej kwoty ustalonego odszkodowania.
 • Palność przedmiotów ubezpieczenia – jeśli masz dom z bali czy po prostu obiekt drewniany, to taki budynek zostanie całkiem słusznie uznany przez ubezpieczyciela za łatwopalny, dlatego zastosuje on zwyżkę na ubezpieczenie mieszkania.
 • Tryb płatności składki – jeśli płacisz składkę na ubezpieczenie mieszkania jednorazowo, z góry za cały okres ubezpieczenia, możesz liczyć na zniżkę, ale już przy płatności składki w ratach sumarycznie będzie ona wyższa.
 • Zastosowane w mieszkaniu zabezpieczenia przeciwpożarowe i/lub przeciwwłamaniowe – w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) znajdziesz minimalne, wymagane przez firmę ubezpieczeniową zabezpieczenia przedmiotów objętych ochroną. Musisz mieć je w swoim mieszkaniu. Jeśli jednak masz jakieś dodatkowe zabezpieczenia, m.in. system alarmowy, atestowane drzwi antywłamaniowe i tym podobne, zmniejszasz ryzyko włamania i kradzieży, dlatego możesz liczyć na niższą składkę na ubezpieczenie mieszkania.

Zniżkę na ubezpieczenie domu czy mieszkania możesz niekiedy otrzymać, gdy w tym samym towarzystwie ubezpieczeniowym masz już wykupione inne ubezpieczenia, na przykład na życie. Korzystaj ze specjalnych programów promocyjnych i ze zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia domu lub mieszkania.

Wysokość składki ubezpieczenia na życie

Popularnym rodzajem ochrony w Polsce i na całym świecie jest ubezpieczenie na życie. Wysokość składki na takie ubezpieczenie może być uzależniona od wielu różnych kwestii, podobnie jak w przypadku ubezpieczenia samochodowego OC czy ubezpieczenia mienia.

Składka w polisie na życie zależna jest od rodzaju ubezpieczenia, jakie wybierasz. Możesz zdecydować się na takie ubezpieczenia jak:

 • ubezpieczenie ochronne,
 • ubezpieczenie połączone z oszczędzaniem,
 • ubezpieczenie połączone z inwestowaniem.

Jeśli ochrona ubezpieczeniowa w ubezpieczeniu na życie idzie w parze z częścią ubezpieczeniową lub inwestycyjną, mamy do czynienia z polisami mieszanymi, np. posagową, na życie i dożycie czy inwestycyjną. We wszystkich tych przypadkach musisz mieć świadomość, że składka opłacana do towarzystwa ubezpieczeniowego jest dzielona na dwie części. Jedna jest przeznaczana na gromadzenie kapitału na wypłatę świadczenia w razie zdarzenia związanego z wypadkiem lub zagrożenia życia i zdrowia, a druga trafia na konto polisowe w celu oszczędzania lub na konto inwestycyjne, aby pomnażać gromadzony kapitał.

Dla wysokości składki na ubezpieczenie na życie znaczenie ma to, czy wykupujesz polisę indywidualnie, tylko dla siebie i ewentualnie dla bliskich ci osób, czy też dołączasz może do grupowej polisy. W miejscu pracy możesz otrzymać korzystne warunki ubezpieczenia na życie, a przy tym płacić tylko niewielką składkę ubezpieczeniową. W niektórych przypadkach koszty składki na grupowe ubezpieczenie na życie ponosi pracodawca, który wlicza koszty polisy do pakietu socjalnego dla swoich podwładnych.

Przyjąć można, że wysokość składki na ubezpieczenie na życie zależy od takich parametrów jak:

 • Zakres ochrony ubezpieczeniowej – zbyt wąski chroni ubezpieczonego tylko w niektórych sytuacjach, a zbyt szeroki powoduje wzrost składki ubezpieczeniowej, w konsekwencji możesz płacić za zabezpieczenia, z których z pewnością nie skorzystasz. W najwęższym zakresie ubezpieczenie na życie zapewnia jedynie świadczenie dla osób uposażonych na wypadek twojej śmierci i wówczas składka na polisę będzie najmniejsza. Ochronę podstawową, dotyczącą tylko ryzyka zgonu naturalnego, można rozszerzyć m.in. o zgon w wypadku komunikacyjnym, zgon w wyniku nieszczęśliwego wypadku, leczenie szpitalne, urazy ciała powstałe w wyniku NNW, poważne zachorowanie, trwałe inwalidztwo, wypadek przy pracy, rehabilitację, operacje chirurgiczne, medyczny assistance, narodziny dziecka, zgon osoby bliskiej itp.
 • Wysokość sumy gwarancyjnej – oznacza wysokość górnej granicy odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela. Im wyższa będzie taka suma, tym więcej pieniędzy otrzymasz np. przy poważnym zachorowaniu.
 • Tryb opłacania składki na ubezpieczenie na życie – przy jednorazowej płatności składka będzie relatywnie niższa za takie samo ubezpieczenie niż przy rozłożeniu jej płatności na kilka miesięcy.
 • Wiek i stan zdrowia osoby ubezpieczonej – twój stan zdrowia i wiek wpływają pośrednio na wysokość płaconej przez ciebie składki na ubezpieczenie. Jeśli ubezpieczasz się w wieku emerytalnym, po pierwsze nie wszystkie firmy ubezpieczeniowe będą skłonne objąć cię ochroną, a jeśli któraś będzie na to gotowa – będziesz musiał wypełnić kwestionariusz zdrowotny i przy wyższym ryzyku zachorowania czy śmierci twoja składka na ubezpieczenie na życie i dożycie, rzecz jasna, wzrośnie.

Ankieta medyczna dotycząca twojego bieżącego stanu zdrowia, wypełniana przy okazji zawierania umowy ubezpieczenia na życie, musi uwzględniać tylko rzeczywiste, zgodne z prawdą odpowiedzi. Musisz zaznaczyć w niej przebyte choroby, wypadki, schorzenia przewlekłe, operacje i obecne nałogi. Jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe będzie miało uzasadnione podejrzenie, że ubezpieczony coś zatajał, może być skierowany na opłacone z góry badania lekarskie, które potwierdzą jego rzeczywisty stan zdrowia. Nie możesz mijać się z prawdą w wypełnianej ankiecie medycznej, ponieważ ryzykujesz odmową wypłacenia odszkodowania za zdarzenie, do którego doszło na skutek zatajenia informacji o twoim zdrowiu.

Zdecydowanie największy wpływ na cenę polisy na życie mają zakres ochrony ubezpieczeniowej i wysokość ewentualnego odszkodowania. Więcej za polisę zapłacisz, jeśli uwzględnia ona część oszczędnościową lub inwestycyjną.

Czy można zmniejszyć wysokość składki ubezpieczenia?

Wysokość składki ubezpieczenia to cena, jaką płacisz za konkretną ochronę – ubezpieczenie samochodu, domu lub mieszkania czy na życie i dożycie. Możesz zmniejszyć wysokość składki ubezpieczenia na szereg różnych sposobów. Do tych najskuteczniejszych zalicza się:

 • zmniejszenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej,
 • zmniejszenie sumy ubezpieczenia,
 • ustanowienie franszyzy redukcyjnej,
 • zapłata składki w trybie jednorazowym,
 • porównywanie ze sobą różnych ofert ubezpieczeniowych.

W przypadku konkretnych ofert ubezpieczeniowych istnieją sposoby na to, by płacić mniej za dane ubezpieczenie. Jeśli chodzi o ubezpieczenie samochodu OC, to nie masz możliwości zmniejszenia ani sumy gwarancyjnej, ani zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Za to obniżysz wysokość składki dzięki bezszkodowej historii przebiegu ubezpieczenia, czyli dzięki zgromadzonym zniżkom na OC. Przyda się też włączenie do ubezpieczenia współwłaściciela pojazdu z wysokimi zniżkami, jeśli ty sam takowymi nie dysponujesz.

W ubezpieczeniu mienia obniżysz wysokość składki, jeśli ubezpieczysz się w towarzystwie, w którym masz już wykupione inne ubezpieczenia. Dobrym rozwiązaniem jest ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych tylko stałych elementów i murów. Każde rozszerzenie ochrony i wzrost sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu będą podnosiły wysokość składki.

Nie zawsze warto zmniejszać zakres ochrony. W ubezpieczeniu na życie może to skutkować wypłatą odszkodowania z polisy tylko na wypadek śmierci ubezpieczonego na rzecz osób uposażonych. Musisz wypośrodkować sobie ochronę ubezpieczeniową i wysokość sum ubezpieczenia w kontekście racjonalnego oszczędzania na składce na ubezpieczenie na życie.

 

Dodano:
17 Gru 2019

Zaktualizowano:
26 Paź 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły