Upadłość konsumencka przy kredycie gotówkowym

 • 31 Sie 2020
 • 6 min. czytania
 • Komentarze(0)
Masz kredyt gotówkowy, którego nie możesz spłacić? Sprawdź, z czym wiąże się ogłoszenie upadłości konsumenckiej i czy to dobry wybór dla Ciebie. Pamiętaj, że jeśli nie doszło jeszcze do nadmiernego zadłużenia, to rozwiązań dla takiej sytuacji jest znacznie więcej.
Upadłość konsumencka przy kredycie gotówkowym

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to redukcja lub umorzenie zobowiązań finansowych osoby fizycznej, która nie prowadzi aktualnie działalności gospodarczej lub w ciągu ostatniego roku była obecna w rejestrach jako przedsiębiorca, ale doszło do zamknięcia działalności. Na wniosek dłużnika sąd rejonowy może ogłosić upadłość w przypadku zaistnienia niewypłacalności. W marcu 2020 r. prawo upadłościowe zostało znacząco zliberalizowane na wzór brytyjski. Obecnie stawiane są dwa główne wymagania: status konsumenta oraz trwały (opóźnienie w płatności trwa powyżej trzech miesięcy) brak wypłacalności. Na etapie rozpoznania wniosku sąd nie sprawdza, czy do niewypłacalności doszło na skutek umyślnego działania czy rażącego niedbalstwa. Ma to znaczenie dopiero przy ustalaniu planu spłaty wierzycieli.

Nowelizacja prawa upadłościowego przyniosła wiele ułatwień konsumentom: obniżyła koszty sądowe, uprościła treść wniosków, dopuściła do procesu także osoby, które umyślnie doprowadziły do zadłużenia i niewypłacalności czy zmieniła sposób postępowania tak, by powody takiego stanu finansowego wnioskującego były rozpatrywane w dalszym etapie. Decyzję o ogłoszeniu upadłości jest podawana do wiadomości publicznej. Powiadomiony zostaje także syndyk i właściwy oddział ZUS-u lub KRUS-u.

Warto pamiętać, że ewentualnemu umorzeniu nie podlegają:

 • alimenty,
 • renty z tytułu odszkodowania za spowodowanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa czy śmierci,
 • kary grzywny i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
 • zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego jako środka karnego lub związanego z poddaniem sprawcy próbie,
 • zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem,
 • zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił.

W 2015 r. odnotowano aż trzydziestokrotny wzrost orzeczeń o upadłości konsumenckiej w porównaniu do poprzednich pięciu lat. Miało to związek m.in. ze zmianą kursu franka szwajcarskiego, co spowodowało znaczny wzrost wysokości rat kredytów hipotecznych wielu Polaków. Średnia kwota zadłużenia osiągnęła 160 tys. zł. Od tego czasu liczba osób, wobec których ogłoszono upadłość konsumencką, stale rosła. W 2015 r. było ich 2112, rok później 4434, w kolejnym roku 5535, a trzy lata po nim 6570 osób. W 2019 r. tylko przez pierwsze pół roku upadłość ogłosiło 3821 osób. Statystycznie na ten krok decydują się najczęściej konsumenci w wieku do 40 do 49 lat. Według BIG InfoMonitora największe długi mają mieszkańcy województwa mazowieckiego (łącznie 143,65 mln zł), śląskiego (47,10 mln zł) i małopolskiego (47,36 mln zł). W 2018 r. wartość długów bankrutów osiągnęła łączną kwotę ponad 732 mln zł, z czego ok. 698 mln zł pochodziła z niespłacania kredytów.

Kto może ubiegać się o upadłość konsumencką?

Poza faktem bycia osobą fizyczną, posiadającą zadłużenie powyżej trzech miesięcy i niemogącą go spłacić, należy mieć obywatelstwo polskie oraz mieszkać w Polsce na stałe. Wnioskujący powinien być rzetelny wobec wierzycieli i nie działać na ich niekorzyść w ciągu ostatnich 10 lat. Niedozwolonym działaniem jest np. wyzbycie się majątku przed złożeniem wniosku, by spłata zadłużenia stała się niemożliwa. Jeśli konsument brał kolejne pożyczki na spłatę poprzednich, to sąd może orzec, że doszło do rażącego niedbalstwa i wydać decyzję odmowną. Wiele jednak zależy też od argumentacji wnioskującego. W praktyce wielu jest dłużników, którzy działali w ten sposób i uzyskali status bankruta.

Jak ubiegać się o upadłość konsumencką?

Pierwszym krokiem jest złożenie oświadczenia w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania. We wniosku powinny znaleźć się:

 • podstawowe informacje o sobie (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL),
 • dane rachunków bankowych, akcji i obligacji,
 • okoliczności braku wypłacalności (np. wypadek, choroba, trudna sytuacja losowa itp.),
 • wykaz majątku wraz z oszacowaniem,
 • spis wierzycieli wraz z adresami i kwotami zadłużenia,
 • spis wierzytelności,
 • zabezpieczenia,
 • ew. oświadczenie, że sytuacja finansowa nie jest wynikiem umyślnego działania (ma to znaczenie w dalszym etapie postępowania).

Przy wypełnianiu wniosku, dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy prawnika, by uniknąć błędów, które uniemożliwią ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Do wniosku dołącza się dowód zapłaty za postępowanie upadłościowe – wymagana opłata to 30 zł.

Kiedy następuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Może się to stać kilka tygodni lub kilka miesięcy po złożeniu wniosku – wiele zależy od samej sprawy i rzetelnego przygotowania dokumentacji. Cały proces jest jednak dłuższy, bo obejmuje wydanie orzeczeń o planie spłaty długu i sprzedaż majątku dłużnika. Plany mogą być rozłożone na 12, 24 lub 36 miesięcy. Jeśli do zadłużenia doszło z powodu umyślnych działań bankruta, to proces się wydłuży. Ogólnie mówiąc, całe postępowanie o upadłość konsumencką trwa zwykle do 5 lat od złożenia wniosku. Inaczej jest, jeśli sąd umorzy zadłużenie z powodu wyjątkowej sytuacji.

Na czas postępowania majątek dłużnika jest zarządzany przez syndyka. Dostaje natomiast środki dla siebie i rodziny na wynajem nieruchomości na okres od roku do dwóch lat. Syndyk może sprzedać część majątku np. mieszkanie, samochód czy inne wartościowe mienie, by uregulować spłatę. Ma także prawo do zajęcia części wynagrodzenia za pracę dłużnika. Bankrut odzyskuje możliwość do swobodnego rozporządzania dobrami materialnymi po realizacji planu.

Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka oznacza utratę prawa do zarządzania swoim majątkiem na korzyść syndyka. W większości przypadków wciąż należy spłacić większość zadłużenia. Bankrut straci możliwość do zawierania części umów, a w przypadku zrezygnowania z pracy narazi się na umorzenie postępowania. To z kolei zablokuje opcję wnioskowania o upadłość w ciągu następnych 10 lat. Jeśli natomiast plan spłaty zostanie zrealizowany, to dłużnik zostanie skreślony z rejestru niewypłacalnych w KRS. Samo postępowanie powinno być ostatecznością. Jeśli nie masz jeszcze zadłużenia, ale czujesz, że będziesz mieć problem ze spłatą w przyszłości, to skontaktuj się ze swoim bankiem, który pomoże wypracować odpowiednie rozwiązanie. Niektóre z nich to refinansowanie, konsolidacja, a na krótkotrwałe problemy – wakacje kredytowe do sześciu miesięcy.

Przeczytaj też, co się dzieje, gdy nie możesz spłacać kredytu?

Dodano:
31 Sie 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły