Zwrot podatku

EuroTax

powrt do listy ofert

Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

Firma Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A. powstaa w 2004 roku i obecnie naley do Grupy Kapitaowej Euro-Tax.pl S.A., w skad której wchodz spóki zajmujce si zarzdzaniem finansami Polaków na emigracji oraz odzyskiwaniem nadpaconego podatku z tytuu pracy za granic. S to firmy: CUF Sp. z o.o., EuroCredit Sp. z o.o., SC Euro-tax.ro Servicii Fiscale Emigranti SRL, Euro-Tax GmbH i Calavados Investments II Sp. z o.o.

 

Pocztki Grupy sigaj 2002 roku, kiedy dziaalno rozpoczo Centrum Usug Finansowych A. J. Powiertowscy s.c., bdce poprzednikiem CUF Sp. z o.o. Dwa lata firma nawizaa wspóprac z nowo powstaym Euro-Tax.pl Sp. z o.o. w zakresie odzyskiwania podatków dla osób pracujcych w USA, Wielkiej Brytanii i Irlandii. W 2007 roku podpisane zostao porozumienie dotyczce fuzji obu tych przedsibiorstw.

 

W lutym 2008 roku we Wrocawiu zawarto umow inwestycyjn w celu poczenia Centrum Usug Finansowych A. J. Powiertowscy s.c., EuroTax Sp. z o.o. oraz EuroCredit sp. z o.o. (spóki zalenej od EuroTax Sp. z o.o.). W czerwcu tego samego roku powstaa spóka akcyjna Euro-Tax.pl. W cigu kolejnych 12 miesicy zostaa utworzona Grupa Kapitaowa Euro-Tax.pl S.A. poprzez przejcie udziaów w spókach CUF Sp. z o.o. (wczeniej Centrum Usug Finansowych A. J. Powiertowscy s.c.), Euro-Tax.pl Sp. z o.o. i EuroCredit sp. z o.o. W 2008 roku Grupa odzyskaa dla swoich klientów ponad 25 milionów zotych podatków.

 

Rok póniej Euro-Tax.pl S.A. uzyska dofinansowanie ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokoci ponad 600 tysicy zotych. Przeznaczone ono zostao na optymalizacj wewntrznych procedur i sieci informatycznej oraz na przygotowanie firmy do wejcia na rynek NewConnect. W tym samym czasie EuroCredit.pl poszerzyo ofert o usugi inkasa czeków, wiadczone pod mark Euro-czek.pl. W 2009 roku Euro-Tax.pl S.A. podwoi (w porównaniu z rokiem poprzednim) sum podatku odzyskanego dla swoich klientów – wyniosa ona ponad 52 milionów zotych.

 

W 2010 roku firma rozpocza procedur pozyskiwania nadpaconego podatku z Niemiec i Holandii. Podpisana zostaa równie umowa inwestycyjna, na mocy której fundusz Venture Capital zarzdzany przez Enterprise Investors (EI) uzyska ponad 25% kapitau zakadowego Grupy. Wysoko zwrotu odzyskanego podatku w tym roku wyniosa ponad 64 milionów zotych.

 

W 2011 roku Grupa Kapitaowa Euro-Tax.pl S.A. nabya 85% udziaów w rumuskiej firmie SC Euro-tax.ro Servicii Fiscale Emigranti SRL. W tym samym roku spóka zalena Euro-Tax.pl sp. z o.o. przeja Calavados Investments Sp. z o.o.

 

3 lata póniej utworzona zostaa najmodsza spóka wchodzca w skad Grupy Euro-Tax.pl S.A., niemiecki Euro-Tax GmbH.

Siedziba Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A. mieci si we Wrocawiu, natomiast Grupy Euro-Tax.pl S.A. - w Poznaniu.

W ofercie Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A. znajduj si usugi z zakresu doradztwa i zarzdzenia finansami Polaków pracujcych za granic.

Firma zajmuje si odzyskiwaniem podatków, ubezpiecze i odszkodowa za niewykorzystany urlop oraz zwrotem i realizacj czeków z Holandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec, USA, Norwegii, Belgii, Austrii, Danii i ze Szwecji. Do usug dodatkowych naley tumaczenie dokumentów urzdowych i obsuga wirtualnej skrzynki pocztowej.

Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A. pomaga równie w zakadaniu, prowadzeniu, rozliczaniu i likwidacji przedsibiorstw znajdujcych si na terenie Niemiec.

Grupa Kapitaowa Euro-Tax.pl S.A. otrzymaa wiele nagród i wyrónie, midzy innymi:

  • 2008-2010 rok:

- kolejno trzecie, siódme i ósme miejsce w kategorii „Wschodzcych Gwiazd” w konkursie DeloitteFast 50 Central Europe Ranking,

  • 2011 rok:

- Diament Forbesa w województwie dolnolskim jako firma najszybciej zwikszajca swoj warto,

  • 2010-2012 rok:

- nagroda Regionalnego Lidera Innowacji i Rozwoju.