Ogoszenie Planu Poczenia

Zarzd spki Brand New Media spka z ograniczon odpowiedzialnoci z siedzib we Wrocawiu przy Placu Grunwaldzkim 23, 50-365 Wrocaw, wpisana do rejestru przedsibiorcw Krajowego Rejestru Sdowego prowadzonego przez Sd Rejonowy dla Wrocawia-Fabrycznej we Wrocawiu, VI Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem KRS: 0000309241, o numerze REGON: 020758129, o numerze NIP: 8971742725, kapita zakadowy 500.500,00 z (dalej: "Brand New Media Sp. z o.o." lub "Spka Przejmowana") - dziaajc na podstawie art. 500 21 Kodeksu spek handlowych ogasza, e dnia 6 listopada 2017 roku zosta uzgodniony, przyjty i podpisany Plan Poczenia spki Money.pl spka z ograniczon odpowiedzialnoci z siedzib we Wrocawiu przy Placu Grunwaldzkim 23, 50-365 Wrocaw, wpisana do rejestru przedsibiorcw Krajowego Rejestru Sdowego prowadzonego przez Sd Rejonowy dla Wrocawia-Fabrycznej we Wrocawiu, VI Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem 0000045348, o numerze REGON 005983438, o numerze NIP 8971652608, kapita zakadowy 3.279.500,00 z (dalej: "Money.pl Sp. z o.o." lub "Spka Przejmujca") i Brand New Media Sp. z o.o. w trybie art. 492 1 pkt 1 Kodeksu spek handlowych poprzez przeniesienie caego majtku Spki Przejmowanej na Spk Przejmujc (czenie si przez przejcie) iudostpnia przedmiotowy Plan Poczenia do publicznej wiadomoci pod niniejszym adresem:
https://direct.money.pl/d/direct/PLAN-POLACZENIA-BRAND-NEW-MEDIA-2017-11-06.pdf