Informujemy, że w związku z wejściem w życie RODO zmodyfikowaliśmy naszą politykę prywatności ×
Advertisement
Raport. Kredyty z gwarancją de minimis
  • Konrad Pluciński, Anna Frankowska
    Ekspert direct.money.pl

  • 22.08.2013,godz. 06:00

Kredyty z gwarancją de minimis. Raport MarketMoney.pl

Kredyty z gwarancją de minimis. Raport MarketMoney.pl
Kredyty z gwarancją de minimis to rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy nie mają odpowiedniego zabezpieczenia. Gwarancji udziela BGK za pośrednictwem 20 banków. Zobacz, na jakich warunkach można je uzyskać.

Przedsiębiorcy od pół roku mogą skorzystać z kredytów przeznaczonych na sfinansowanie bieżącej działalności. Ryzyko związane z ich udzieleniem bierze na siebie Skarb Państwa. Wartość gwarancji udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu de minimis wyniosła do końca lipca ponad 2,7 mld złotych. Oznacza to, że od początku kwietnia prawie 13 tys. przedsiębiorców skorzystało z kredytów na łączną kwotę około 4,5 mld złotych.

O gwarancję, której wysokość może sięgnąć nawet 3,5 mln złotych, przedsiębiorca występuje się wraz z wnioskiem o kredyt przedstawianym w banku. Biznesmen nie musi składać dodatkowych dokumentów bezpośrednio do BGK, dzięki czemu formalności zostały ograniczone do minimum i szybciej może on otrzymać pożyczkę.

Z gwarancji może skorzystać mikro, mały i średni przedsiębiorca, który będzie posiadał zdolność kredytową. Łączna wartość pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i w dwóch poprzednich, nie może przekroczyć 200 tys. euro, a w przypadku firm działających w sektorze transportu drogowego - 100 tys. euro. Do kwoty tej wlicza się również wartość pomocy de minimis od wnioskowanej gwarancji.
Aby obliczyć wartość pomocy de minimis od udzielonej gwarancji należy kwotę gwarancji pomnożyć przez 13,33% i podzielić przez średni kurs euro NBP z dnia udzielenia gwarancji. (źródło: deminimis.gov.pl)

Gwarancja nie może przekroczyć 60% kwoty pożyczki i nie obejmuje odsetek i innych kosztów okołokredytowych. Jej zabezpieczeniem jest jedynie weksel in blanco podpisany przez przedsiębiorcę. Może ona być udzielona na okres nie dłuższy niż 27 miesięcy. Gwarancje udzielone w 2013 roku są całkowicie zwolnione z opłat. W drugim roku przedsiębiorca poniesie koszt w wysokości 0,5% jej kwoty.

Tego typu kredyty oferowuje dwadzieścia banków: Alior Bank, Bank BGŻ, Bank BPS, Bank Citi Handlowy, Bank Millennium, Bank Pekao S.A., Bank Zachodni WBK, BOŚ Bank, BRE Bank, Deutsche Bank, FM Bank, Getin Noble Bank, Idea Bank, ING Bank Śląski, Invest Bank, Krakowski Bank Spółdzielczy, PKO PB, Raiffeisen Polbank, SGB BANK, Toyota Bank oraz banki spółdzielcze.

Oferta kredytu, który może zostać objęty gwarancją zależy od banku. To on decyduje o zasadach na jakich kredyt jest udzielany. Bank określa maksymalny okres kredytowania, oprocentowanie oraz definiuje, jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, żeby mógł z kredytu skorzystać. Według określonych przez siebie kryteriów, sprawdza również zdolność kredytową.
Kredyty de minimis dla modelowej firmyAby porównać dostępne w bankach opcje, poprosiliśmy o przesłanie szczegółów oferty, dla stworzonego przez nas modelowego przedsiębiorstwa. Odpowiedzi otrzymaliśmy od dwunastu z nich. Przyjęliśmy następujące założenia:

Modelowa firma działa na rynku od dwóch lat. Osiąga roczne przychody ma na poziomie 150 tys. złotych i rozlicza się na podstawie książki przychodów i rozchodów. Średnie saldo na rachunku bankowym, to około 8 tys. złotych miesięcznie. Zakładamy, że przedsiębiorca spełnia wszystkie warunki niezbędne do skorzystania z tego typu pomocy i będzie się starał o kredyt w wysokości 50 tys. złotych na okres 24 miesięcy.
W dwóch bankach nasz przedsiębiorca nie otrzymałby pożyczki. W Banku ING składając wniosek za pośrednictwem bankowości internetowej ING Direct Business Credit lub ING BusinessOnLine może starać się o kredyt, ale pod warunkiem prowadzenia pełnej księgowości. Oprocentowanie kredytu, to WIBOR 1M i marża w wysokości 2,55% dla mikroprzedsiębiorstw i 0,95% dla średnich oraz prowizja jeden procent za przyznanie kredytu. Z kolei w Banku BGŻ można uzyskać kredyt w rachunku bieżącym, maksymalnie na 12 miesięcy.

W pozostałych ankietowanych bankach, nasz modelowy przedsiębiorca nie powinien mieć problemu z uzyskaniem pożyczki na zaproponowanych przez nas warunkach.

Najczęściej oferta kredytów z gwarancją de minimis nie różni się znacząco od tradycyjnej. Banki dają jednak możliwość uzyskania większej kwoty kredytu (np. w Idea Bank lub Banku Millennium) lub oferują niższe oprocentowanie (np. w Raiffeisen Polbank). Bank PKO BP może uruchomić kredyt na dwa razy dłuży okres niż standardowe 12 miesięcy.

Niestety, tylko nieliczne banki będą skłonne udzielić kredytu firmom, które dopiero rozpoczynają swoją działalność. O taką pożyczkę można ubiegać się między innymi w Idea Banku i PKO BP. Zdecydowana większość z nich wymaga jednak, żeby firma była prowadzona przynajmniej przez rok czasu, a w niektórych przypadkach minimum 18 miesięcy.

Warunki cenowe – prowizja i marża – często ustalane są indywidualnie. W takich przypadkach zależą on od takich czynników jak: wnioskowana kwota i okres kredytowania, staż i sytuacja finansowa firmy oraz historia kredytowa. W przypadku banków, w których cena kredytu jest stała (np. Bank BPS, Bank Millennium lub Krakowski Bank Spółdzielczy) prowizja mieści się w przedziale od 1% w Getin Banku, aż do 7% w Idea Banku. Najniższe oprocentowanie znajdziemy w Getin Banku (6% w skali roku), najwyższe w Banku Millennium (15%).


Kredyty z gwarancją de minimis
l.p.bankprowizjaoprocentowanieczy wymagane jest założenie rachunku?jaki jest koszt prowadzenia rachunku?dodatkowe informacje, uwagi, preferencyjne warunki
1 Bank BGŻ min.2%, min .500 zł WIBOR 1M + marża ustalana indywidualnie TAK 0 zł - gwarancja BGK stanowi jedyne zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym udzielonego na okres 12 miesięcy
2 Bank BPS 1,75% 6,49% TAK 0 zł - średnie saldo na koncie bankowym min. 7,5 tys. zł powoduje, że klient nie ponosi żadnych opłat związanych z prowadzeniem rachunku
3 Bank Millennium 2% 13% TAK 0 zł - możliwość uzyskania dodatkowego zabezpieczenia kredytu,
- możliwość uzyskania większej kwoty kredytu,
- łatwy proces wnioskowania i uzyskania gwarancji
- wszystkie czynności realizowane są w placówce banku
4 Bank Zachodni WBK 3,5% WIBOR 3M + marża ustalana indywidualnie NIE nie dotyczy - w przypadku kredytu Biznes Ekspres nie ma konieczności precyzowania przeznaczenia kredytu oraz przedstawiania faktur
- szybka decyzja kredytowa
- maksymalna kwotę kredytu nie może przekroczyć 100% rocznych dochodów klienta
5 Krakowski Bank Spółdzielczy 1,80% 7,13% NIE nie dotyczy - brak prowizji za wcześniejszą spłatę
6 BOŚ Bank 3% WIBOR 1M+ marża 5% TAK 0 zł
7 Deutsche Bank PBC indywidualnie WIBOR 1M / 3M + marża ustalana indywidualnie TAK Od 0 zł ( w zależności od wybranego pakietu przez klienta) - dostęp do kredytowania majątku obrotowego pomimo krótkiej historii kredytowej,
- mniejsze wymogi, co do zabezpieczenia składanego przez klienta na jego majątku własnym
8 Getin Noble Bank
[sprawdź]
1% 6% TAK 9 zł1 - prosta procedura
- szybka decyzja
- dodatkowy bonus dla aktywnych klientów w postaci premii 10 zł za każde 5000 zł średniomiesięcznego salda na rachunku bieżącym
9

Idea Bank
[sprawdź]

7% 9% TAK 0 zł - stałe, niskie oprocentowanie
- 50% większa kwota kredytu od standardowej
10 ING Bank Śląski 0,0%2 - za rozpatrzenie wniosku złożonego w formie elektronicznej, 1,0%3 - za przyznanie kredytu, wnioskowanego w formie elektronicznej 1) WIBOR 1M + marża: 2,55% dla firmy mikro 2) WIBOR 1M + marża: 0,95% dla firmy średniej TAK 70 zł miesięcznie - kredyt wyłącznie dla firm prowadzących pełną księgowość
- przedsiębiorcy starający się o kredyt z gwarancją mają takie same warunki jak ci, starający się o standardowy kredyt - tzw. polepszone warunki kredytowania mają zastosowanie dla kredytów istniejących obejmowanych po raz pierwszy gwarancją
- gwarancja ułatwia dostęp do kredytowania, zwłaszcza dla firm, które nie mają wystarczających aktywów, które mogą być wykorzystane jako zabezpieczenie kredytu
11 PKO Bank Polski 2% - za udzielenie 0 zł - prowizji za przyjęcie wniosku od 5,60 % TAK dla firm ubiegających się jedynie o kredyt dedykowany jest pakiet BIZNES ROZWÓJ - 28 zł miesięcznie
- w przypadku ustanowienia zabezpieczenia w formie gwarancji de minimis kredyt w rachunku bieżącym udzielany jest na okres do 24 miesięcy (standardowo okres kredytowania wynosi do 12 miesięcy)
- większa dostępność kredytowania oraz w znacznym stopniu ograniczone formalności dla firmy
12 Raiffeisen POLBANK 0,5%, min. 1 000 zł WIBOR 3M + marża ustalana indywidualnie TAK 0 zł - brak prowizji za odnowienie limitu po 12 miesiącach
- marża niższa nawet o 1,5 p.p. w stosunku do kredytów niezabezpieczonych
13 SGB Bank 1% WIBOR 3M + marża od 1,7% NIE nie dotyczy - w przypadku klientów z min. roczną historią współpracy, wnioskujących o kredyt nieprzekraczający 200 tys. zł bank odstępuje od zabezpieczenia rzeczowego
Opracowanie: MarketMoney.pl na podstawie informacji z banków

1) Zwrot 10 zł za saldo na rachunku, standardowa opłata, to 19 zł
2) Prowizja z tytułu rozpatrzenia wniosku o udzielenie kredytu złożonego w wersji papierowej: 0,4% min. 500 zł
3) Prowizja z tytułu przyznania kredytu złożonego w wersji papierowej: 1,8% p.a.