NOTA PRAWNA

Niniejsza informacja ma charakter marketingowo-informacyjny, nie stanowi porady inwestycyjnej ani oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93 z późn. zm.), jak również oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184 poz.1539 z późn. zm.). Brak jest gwarancji uzyskania określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a Uczestnik ponosi ryzyko utraty wpłaconych środków. Biuro Maklerskie Alior Bank SA jest wydzieloną organizacyjnie i finansowo jednostką w strukturach Alior Bank SA, działającą na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i będącą pod jej nadzorem.