Stała opłata miesięczna za kartę, obowiązująca w dniu zawaracia umowy to 3 zł. 0 zł opłaty miesięcznej za kratę występuje pod warunkiem zmiany przez klienta opcji opłaty stałej na opłatę warunkową oraz następnie wykonania (i nieodwołania) w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy opłata co najmniej 5 transakcji bezgotówkowych kartą (z wyłączeniem transakcji typu Quasi Cash). W przypadku niewykonania pięciu transakcji opłata wyniesie 5 zł miesięcznie. Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie www.santander.pl/PAD oraz w placówkach banku. Konto Jakie Chcę to rachunek płatniczy. Opłata miesięczna za kartę to opłata za obsługę karty debetowej. Przelewy natychmiastowe to przelew Express ELIXIR i BlueCash, są one poleceniami przelewów 1 9999 - opłata zgodna z taryfą danego operatora. Santander Online to usługi bankowości elektronicznej. Szczegóły oferty, informacje o opłatach i prowizjach dostępne są na santander.pl Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, utworzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia Banku Zachodniego we Wrocławiu (Dz. U. z dnia 1 lipca 1988 r.) NIP 896-000-56-73, o kapitale zakładowym i wpłaconym 1 020 883 050 zł. Stan na 27.09.2019 r.