Co to jest ubezpieczenie OC?

 • 14 Paź 2020
 • 11 min. czytania
 • Komentarze(0)
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) jest obowiązkowe. Masz obowiązek je wykupić najpóźniej w dniu zarejestrowania pojazdu. Co warto jeszcze o nim wiedzieć? Co grozi za jazdę bez ubezpieczenia? Sprawdziłem to dla Ciebie!
Co to jest ubezpieczenie OC?

Większość ubezpieczeń – np. mieszkań, na życie, podróżne – to ubezpieczenia dobrowolne. To od Ciebie zależy, czy je wykupisz. Są jednak także ubezpieczenia obowiązkowe. Jesteś zobowiązany je wykupić. I to nie tylko dlatego, że jeżeli nie dopełnisz tego obowiązku, nałożona zostanie na Ciebie kara. Obowiązek wykupienia takiego ubezpieczenia wynika z tego, że jeżeli spowodujesz szkodę, w której poszkodowana będzie inna osoba, to ubezpieczyciel pokryje koszty ewentualnego leczenia czy rehabilitacji.

Jednym z obowiązkowych ubezpieczeń jest ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Co to jest OC?

OC to ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej. Polega ona na ponoszeniu konsekwencji majątkowych działania własnego lub działania osób trzecich.

Przekładając z „prawniczego” na polski oznacza to, że jeżeli np. na podczas jazdy zagapisz się i uderzysz w poprzedzający Cię samochód, to będziesz zobowiązany do zapłacenia za naprawę powstałego uszkodzenia (czyli poniesiesz konsekwencję majątkową swojego czynu).

Na czym polega ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (tak według ustawy nazwa się ubezpieczenie OC samochodu) chroni poszkodowanych w zdarzeniach (kolizjach lub wypadkach) spowodowanych przez osobę, na którą wystawiona jest polisa ubezpieczeniowa.

Pamiętaj, że sprawca zdarzenia nie może naprawić swojego samochodu, korzystając z OC.

To ważne!

O kolizji mówimy, jeżeli na skutek zdarzenia drogowego doszło tylko do szkód materialnych (uszkodzony został samochód).

Z wypadkiem mamy do czynienia jeżeli w zdarzeniu są poszkodowani (ranni lub zabici).

W przypadku kolizji wystarczy spisanie oświadczenia przez sprawcę i poszkodowanego. W przypadku wypadku konieczne jest wezwanie pogotowia ratunkowego i policji.

Podsumowując – ubezpieczenie OC polega na zabezpieczeniu poszkodowanych, którzy ponieśli szkodę (materialną lub osobową) w związku z ruchem tych pojazdów.

Kto powinien posiadać ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Oznacza to, że każdy posiadacz pojazdu mechanicznego (m.in. skutera, motocykla czy samochodu) jest zobowiązany do zawarcia jego umowy.

Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, posiadacz pojazdu jest zobowiązany wykupić ubezpieczenie OC najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego.

Oznacza to, że kiedy Wydział Komunikacji zarejestruje Twój samochód, to z dowodem rejestracyjnym idziesz do wybranego przez siebie ubezpieczyciela i kupujesz ubezpieczenie OC.

Ile ważne jest ubezpieczenie OC po zakupie auta?

Jeśli kupujesz używany samochód od osoby fizycznej, pamiętaj, że z OC sprzedającego korzystasz tylko do końca okresu, który widnieje na polisie. Po tym czasie ubezpieczenie wygasa, a Ty masz obowiązek wykupienia własnego OC w dowolnie wybranym zakładzie ubezpieczeń i najpóźniej w ostatnim dniu ważności polisy zbywcy. W tym przypadku nie zadziała tzw. automatyzm w odnowieniu polisy.

Koszt ubezpieczenia OC

Zakres ubezpieczenia OC jest określony ustawowo. Oznacza to, że niezależnie od tego od tego:

 • w jakim zakładzie ubezpieczeń kupisz OC,
 • czy kupisz ubezpieczenie OC online,
 • czy skorzystasz z pomocy agenta,

zakres ochrony będzie taki sam.

Koszt ubezpieczenia OC jest ustalany indywidualnie. Na cenę ubezpieczenia OC wpływają m.in. takie czynniki jak:

 • rodzaj pojazdu (np. samochód osobowy, skuter, motocykl itp.),
 • wiek pojazdu,
 • pojemność silnika,
 • przebieg.

Obliczając cenę ubezpieczenia OC, ubezpieczyciel bierze też uwagę:

 • Twoją historię ubezpieczeniową (czyli lata bezszkodowej jazdy, i wynikające z tego zniżki),
 • Twój wiek,
 • płeć,
 • okres posiadania prawa jazdy,
 • stan cywilny
 • i liczbę posiadanych dzieci.

Różnice w cenie ubezpieczeń OC zależą od tego, jakie wagi poszczególni ubezpieczyciele przykładają do wymienionych powyżej parametrów.

Ubezpieczenie OC kupujesz na 12 miesięcy. Składkę ubezpieczeniową możesz zapłacić jednorazowo (to najlepsze rozwiązanie) lub rozłożyć na raty.

Jak znaleźć najlepsze ubezpieczenie OC?

Jeżeli chcesz kupić ubezpieczenie OC, porównywarka powinna być tym narzędziem, z którego skorzystasz. Dzięki niej – po wpisaniu danych swoich i pojazdu, dla którego chcesz kupić polisę, poznasz oferty różnych ubezpieczycieli i będziesz mógł łatwo wybrać ubezpieczenie, które będzie najbardziej Tobie odpowiadało.

Sumy gwarancyjne w OC - ile wynoszą?

Suma gwarancyjna w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych to maksymalna kwota, jaką może otrzymać osoba, która została poszkodowana w zdarzeniu spowodowanym przez ubezpieczonego.

Wysokość sumy gwarancyjnej jest określona ustawowo, a jej wysokość w złotych nie może być niższa niż:

 • 5 210 000 euro – w przypadku szkód na osobie,
 • 1 050 000 euro – w przypadku szkód w mieniu.

Wysokość sumy gwarancyjnej odnosi się do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych. Równowartość sumy gwarancyjnej w złotych ustalana jest na podstawie średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.

Jak uzyskać wypłatę odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC?

Podstawą do uzyskania odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC jest zgłoszenie szkody do zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca zdarzenia ma wykupioną polisę OC.

Podstawą do zgłoszenia szkody jest oświadczenie sprawcy kolizji podpisane przez niego i poszkodowanego. Jeżeli natomiast na miejsce zdarzenia została wezwana policja, to wówczas jej funkcjonariusz sporządzi kartę zdarzenia drogowego (tzw. notatkę policyjną). I to właśnie ta karta będzie dokumentem, na podstawie którego ubezpieczyciel zlikwiduje szkodę i wypłaci odszkodowanie.

Nie zawsze musisz zgłaszać szkodę do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia. Jeżeli masz OC w:

 • AXA Direct,
 • Avivie,
 • Concordii,
 • ERGO Hestii,
 • LINK4,
 • PZU,
 • UNIQA,
 • Warcie,
 • Wiener TU,

możesz skorzystać z Bezpośredniej Likwidacji Szkód i zgłosić szkodę do swojego ubezpieczyciela.

Po otrzymaniu zgłoszenia szkody zakład ubezpieczeń ma 30 dni (jest to termin ustawowy) na wypłatę odszkodowania.

Kiedy ubezpieczenie OC nie pokrywa kosztów ani odszkodowania?

Są przypadki, kiedy pomimo wystąpienia szkody, zakład ubezpieczeń nie będzie za nie odpowiadał, a w konsekwencji – nie wypłaci za nie odszkodowania.

Przypadki te wymienione są w art. 38 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. I tak, zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody:

 • Polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzone przez kierującego posiadaczowi pojazdu mechanicznego; dotyczy to również sytuacji, w której posiadacz pojazdu mechanicznego, którym szkoda została wyrządzona, jest posiadaczem lub współposiadaczem pojazdu mechanicznego, w którym szkoda została wyrządzona. Chodzi o to, że odszkodowanie z OC nie będzie wypłacone jeżeli szkodę spowoduje np. pracownik (kierujący) jeżdżący samochodem służbowym (którego posiadaczem jest jego pracodawca). Odszkodowanie z OC nie będzie też wypłacone, jeżeli jesteś posiadaczem dwóch samochodów i uderzysz jednym z nich w drugi.
 • Wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu mechanicznego niż pojazd przewożący te przedmioty.
 • Polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych. Jeżeli na skutek kolizji uszkodzony zostanie np. zbiór Twoich znaczków pocztowych lub monet, to za straty te nie dostaniesz odszkodowania.
 • Polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.

Są też sytuacje, w których zakład ubezpieczeń co prawda wypłaci odszkodowanie z OC, ale będzie dochodził od sprawcy zwrotu środków wypłaconych poszkodowanemu (czyli wystąpi z tzw. regresem ubezpieczeniowym). Może do tego dojść, kiedy kierujący:

 • wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;
 • nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa,
 • zbiegł z miejsca zdarzenia.

Prawo do wystąpienia z regresem ubezpieczeniowym ma też – zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych – Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wypłaca on odszkodowanie w przypadku gdy sprawca nie miał wykupionego OC.

Kary za brak ubezpieczenia OC

Ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych nie opłaca się nie mieć. I to z dwóch powodów.

Kara za brak ubezpieczenia OC

Wysokość kary za brak ubezpieczenia OC określona jest w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych i jest w przypadku:

 • samochodów osobowych – równowartością dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów – równowartością trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • pozostałych pojazdów – równowartością jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W 2020 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 2 600 zł brutto. Oznacza to, że – jeżeli nie wykupiłeś polisy OC dla swojego samochodu osobowego – możesz liczyć się z karą wynoszącą 5 200 zł.

W 2021 r. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę na wynosić 2 800 zł brutto. Kara za brak OC wzrośnie zatem – w przypadku auta osobowego – do 5 600 zł.

Ustawodawca uzależnia wysokość opłaty od okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej. W ustawie przewidziana jest następująca gradacja:

 • do 3 dni bez ważnej polisy – 20% pełnej opłaty dla danego rodzaju pojazdu,
 • od 4 do 14 dni50% pełnej opłaty,
 • powyżej 14 dni100% pełnej opłaty.

Ile konkretnie wynoszą opłaty za brak obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych? Możesz to sprawdzić w poniższej tabeli. Pogrubioną czcionką podane są kwoty za 2020 r., w nawiasie – za 2021 r.

Wysokość opłat karnych za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC

Gradacja opłaty

Samochody osobowe

Samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy

Pozostałe pojazdy

20%

1 040 zł

(1 120 zł)

1 560 zł

(1 680 zł)

170 zł

(190 zł)

50%

2 600 zł

(2 800 zł)

3 900 zł

(4 200 zł)

430 zł

(470 zł)

100%

5 200 zł

(5 600 zł)

7 800 zł

(8 400 zł)

870 zł

(930 zł)

Obowiązek naliczania opłaty karnej za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC ustawa nakłada na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Pieniądze to nie wszystko

Drugim, i to jeszcze ważniejszym powodem, dla którego nie warto nie mieć obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu jest ewentualna odpowiedzialność za szkody i krzywdy wyrządzone w wyniku poruszania się nieubezpieczonym pojazdem.

 - Wyobraźmy sobie następującą sytuację: powodujemy wypadek pojazdem nieposiadającym ważnego OC, załóżmy – niestety – że prócz mienia są poszkodowane osoby. Co to dla nas oznacza? Mianowicie to, że wprawdzie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaci odszkodowania i zadośćuczynienia związane z tym wypadkiem, ale zwróci się do nas z roszczeniem regresowym. Czy naprawdę warto „oszczędzać” na kupnie polisy kilkaset czy tysiąc złotych po to, aby narazić się na bardzo poważne kłopoty finansowe z niewypłacalnością i upadłością konsumencką włącznie? – pyta Damian Ziąber z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i dodaje, że - niechlubni rekordziści, jakich odnotowaliśmy w UFG mają do zwrotu odpowiednio po 1 i 1,4… miliona złotych tytułem „oszczędności” jakie zapewnili sobie i… swoim bliskim.

Damian Ziąber dodaje też, że wspomniane kwoty mają charakter rekordowy, ale koszty kolizji czy wypadku z udziałem osób sięgają dzisiaj w wielu sprawach kilkudziesięciu czy setek tysięcy złotych.

Nie powinno się też argumentować, że nie kupuję polisy OC, bo jest za droga w porównaniu do wartości mojego samochodu. Zdaniem Damiana Ziąbera takie porównanie jest nieuprawnione z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że polisa OC służy zabezpieczeniom ewentualnych przyszłych roszczeń osób trzecich. Cel jej działania nie jest zatem związany z tym, ile zapłaciliśmy za auto. Po drugie – w 2019 r. średnia cena polisy nie była większa niż 550 zł (mowa oczywiście o jednorazowej płatności i polisie ważnej przez 12 miesięcy).

Zapłaciłem za ubezpieczenie OC, a zgłosiło się do mnie UFG

Takie przypadki na szczęście nie są częste. Jeżeli masz opłaconą polisę, i możesz udokumentować dokonanie płatności (bez względu na to, czy dokonałeś jej w gotówce lub bezgotówkowo), to warto wyjaśnić to z centralą ubezpieczyciela.

Jeżeli skontaktowało się z Tobą UFG, to należy (w terminie 30 dni od daty otrzymania pisma) przekazać do funduszu odpowiednie dokumenty poświadczające posiadanie ważnego OC we wskazanym okresie.

Jak sprawdzić ubezpieczenie OC?

Ważność swojej polisy OC można sprawdzić bez potrzeby wychodzenia z domu. Możesz to zrobić:

 • na stronie internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego,
 • w aplikacji UFG Na Wypadek (dostępna jest w App Store i w Google Play)
 • lub w aplikacji mObywatel (zakładka mPojazd). Aplikacja mObywatel jest dostępna w App Store i w Google Play.

Ubezpieczenie OC i AC – różnice

Podstawową różnicą między ubezpieczeniem OC i AC (czyli Auto Casco) jest to, że AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym. To od Ciebie zależy, czy wykupisz to ubezpieczenie, czy nie.

Druga różnica – to zakres ochrony. Ubezpieczenie OC – niezależnie od tego, w jakim towarzystwie ubezpieczeniowym je kupisz – ma ten sam zakres. W przypadku Auto Casco możesz np. zdecydować się tylko na ubezpieczenie chroniące tylko przed kradzieżą lub zniszczeniem auta ewentualnie kupić ubezpieczenie na wypadek wszystkich ryzyk.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem którego naprawdę nie opłaca się nie mieć. Pamiętaj też, że jesteś zobowiązany do jego posiadania nawet w przypadku pojazdu, który jest niesprawny technicznie i/lub nieużytkowany. Takie okoliczności nie mają znaczenia dla ustawowego obowiązku ubezpieczenia i tak długo, jak pojazd jest zarejestrowany, bez względu na jego stan techniczny i fakt użytkowania lub nie – obowiązek posiadania ważnego OC nadal istnieje.

Dodano:
14 Paź 2020

0 Komentarze

Wpisz komentarz (od 5 do 5000 znaków)

Dziękujemy!

Twój komentarz został dodany. Po akceptacji, zostanie wyświetlony na stronie.

Podobne artykuły